RSS

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

1. Μεταθέσεις – αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. με βάση το Ν.3848/2010 2. Μετεκπαίδευση – εκπαιδευτικές άδειες.

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ:
1. Μεταθέσεις – αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. με βάση το Ν.3848/2010
2. Μετεκπαίδευση – εκπαιδευτικές άδειες.

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
1. Μεταθέσεις – αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. με βάση το Ν.3848/2010
Μεταθέσεις
α) Με βάση το άρθρο 4 ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ετών. Σύμφωνα με τα παραπάνω έχουμε αύξηση, τουλάχιστον, 2 χρόνων της υποχρεωτικής παραμονής στον τόπο διορισμού.
β) Με βάση το άρθρο 30 «Προϋπόθεση για μετάθεση είναι η πραγματική υπηρεσία 2 ετών στην οργανική θέση…» Έχουμε κι εδώ αύξηση του χρόνου παραμονής στην οργανική κατά 1 έτος. Η διάταξη αυτή αφορά τους εκπαιδευτικούς που θα υποβάλλουν αίτηση από το σχολικό έτος 2010-2011 και μετά.
Οι δύο παραπάνω διατάξεις είναι
τιμωρητικές για τους εκπαιδευτικούς αφού δε λαμβάνουν υπόψη τους ότι οι εκπαιδευτικοί εκτός από επαγγελματίες είναι και άνθρωποι με οικογενειακές υποχρεώσεις.
γ) Με βάση το άρθρο 30, καταργείται η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής για τους εκπαιδευτικούς ειδικών κατηγοριών όπως προβλέπονταν από το άρθρο 13 του Π.Δ. 50/1996.
δ) Με βάση το άρθρο 30, οι μονάδες μετάθεσης από τη συνολική υπηρεσία προσδιορίζονται με συντελεστή 2½ (δυόμιση) για κάθε έτος υπηρεσίας από 2 (δύο) που προβλέπονταν στο Π.Δ. 50/1996. Και οι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα ορίζονται σε τέσσερις (4) από 2 (δύο) που προβλέπονταν στο ίδιο Προεδρικό Διάταγμα.
ε) Ο προσδιορισμός των κενών θέσεων για μετάθεση θα προσδιορίζεται με ηλεκτρονικό σύστημα με ευθύνη του Διευθυντή Σχολείου (άρθρο 7) και τα στοιχεία αυτά θα ελέγχονται από το Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με τις παραπάνω αλλαγές διαπιστώνουμε πως, δυστυχώς, ο Ν.3848/2010 προβλέπει ρυθμίσεις ατάκτως ερριμμένες και αποσπασματικές που όχι μόνο δεν ικανοποιούν το βασικό αίτημα του κλάδου για αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις μεταθέσεις αλλά δημιουργούν και νέα προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα.

Αποσπάσεις
Με βάση το άρθρο 31 του Ν.3848/2010:
α) Καταργείται η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996. Επομένως, ο χρόνος απόσπασης των εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης Π.Ε., δε θα θεωρείται από τούδε και στο εξής ότι διανύθηκε στην οργανική τους θέση. Το ίδιο θα ισχύσει και για τους μετεκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς.
β) Οι αποσπασμένοι στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Π.Ε. θα λαμβάνουν ως μονάδες μετάθεσης κατ’ έτος τις προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα και επιπλέον δύο μονάδες.
γ) Εκπαιδευτικός που πλεονάζει αποσπάται εντός του ΠΥΣΠΕ με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης ή σε άλλη σχολική μονάδα αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΠΕ της ίδιας Περιφέρειας με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης…
δ) Απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός.
ε) Με την έναρξη ισχύος του 3848/2010 καταργείται η παράγραφος 8 του άρθρου 11 του Ν.3833/2010 που δεν επέτρεπε αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις χωρίς πλήρη εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα.
Οι αποσπάσεις σε φορείς, Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης δεν είναι αρμοδιότητας του ΚΥΣΠΕ.
Οι παραπάνω αποσπάσεις, πιθανότατα, να ανακοινωθούν έως τις 15-6-2010 και θα είναι μειωμένες.
Οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά τις αποσπάσεις σε φορείς και γραφεία, πιθανότατα μέχρι τέλους Ιουνίου.

2. Μετεκπαίδευση – εκπαιδευτικές άδειες.
Α) Με βάση την υπ’ αριθμ. 61004/Δ1/28-5-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη χορήγηση και ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Π.Ε. για το 2010-2011, επιτρέπεται μόνο η ανανέωση αδειών και η χορήγηση νέων αδειών μόνο σε υποτρόφους ΙΚΥ. Επομένως, κανείς δεν πρόκειται να πάρει, για πρώτη φορά, εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές το 2010-2011.
Η απαγορευτική αυτή διάταξη αποτελεί τροχοπέδη για την επιστημονική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και αποτελεί πλήγμα για την ίδια την εκπαίδευση. Είναι ένα πρωτόγνωρο μέτρο που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας για αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης αλλά και με τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα που δίνουν τη δυνατότητα λήψης εκπαιδευτικών αδειών.
Β) Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα Διδασκαλεία, θέτουμε ευθέως στην πολιτική ηγεσία τα παρακάτω ερωτήματα:
• Γιατί και με ευθύνη ποιων δεν ανακοινώνονταν τα αποτελέσματα εισαγωγής στα Διδασκαλεία ενώ η διαδικασία είχε ολοκληρωθεί εδώ και ένα μήνα; Θα μάθουμε υπεύθυνα την αλήθεια ή θα αφήνετε να ερμηνεύει ο καθένας κατά το δοκούν αυτή την απαράδεκτη καθυστέρηση;
• Είναι αλήθεια πως υπάρχουν προτάσεις για μείωση του χρόνου της μετεκπαίδευσης σε ένα έτος ή ακόμα και για την κατάργησή της;
• Υπάρχει η πολιτική βούληση για αλλαγή του τρόπου μοριοδότησης του πτυχίου της μετεκπαίδευσης για τις επιλογές στελεχών;

Καλούμε την πολιτική ηγεσία, με βάση τις θέσεις της ΔΟΕ, να προχωρήσει άμεσα στην ουσιαστική αναβάθμιση του θεσμού της Μετεκπαίδευσης.

Πάντα στη διάθεσή σας

Παληγιάννης Βασίλης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου