RSS

Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

Οι συνηθέστερες ερωτήσεις δανειοληπτών στο νομοσχέδιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ποιους καλύπτει το σχέδιο νόμου:

Στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και επαγγελματίες, με εξαίρεση τους εμπόρους, οι οποίοι όμως έχουν από την υφιστάμενη νομοθεσία τη δυνατότητα να προσφύγουν στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα.

Ποια χρέη αφορά:

Όλα τα χρέη με εξαίρεση οφειλές από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Δεν υπάγονται επίσης σε ρύθμιση οφειλές που έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης ρύθμισης. Στην τελευταία δηλαδή περίπτωση, ο οφειλέτης, εφόσον επιθυμεί να ρυθμίσει και αυτές τις οφειλές θα πρέπει να περιμένει να παρέλθει ένα έτος από τότε που αναλήφθηκαν για να υποβάλει την αίτηση.

Πότε οι οφειλέτες μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση;


Όταν έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών. Προϋπόθεση να μην έχει συμβεί αυτό δόλια.

Επισήμανση: Ο οφειλέτης μπορεί να αξιοποιήσει τον νόμο για τη ρύθμιση χρεών και απαλλαγή μόνο μία φορά στη ζωή του.

Τι γίνεται αν ο οφειλέτης δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλει κανένα ποσόν για την εξόφληση μέρους των χρεών;

Το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να ορίσει πολύ μικρό ποσόν για καταβολή στους πιστωτές. Μάλιστα καταργήθηκε το 10% ως αρχικά ελάχιστο ποσοστό χρεών που θα πρέπει να εξοφλεί ο οφειλέτης με τις καταβολές των τεσσάρων ετών προκειμένου να επιτύχει την απαλλαγή από τα χρέη. Το δικαστήριο είναι ελεύθερο να κατέβει, εφόσον δεν επαρκούν τα εισοδήματα του οφειλέτη, και αυτό το όριο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί ακόμη να επιτρέψει στον οφειλέτη, ιδίως αν αυτός είναι άνεργος ή έχει σοβαρά προβλήματα υγείας να μην δίνει για ορισμένη περίοδο κανένα απολύτως ποσόν. Το δικαστήριο όμως επανεξετάζει μετά από 5-6 μήνες την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οφειλέτης.

Τι γίνεται με την ακίνητη περιουσία του οφειλέτη;

Αυτή ρευστοποιείται από το σύνδικο που ορίζει το δικαστήριο για να πληρωθούν χρέη προς τους πιστωτές.

Μπορεί ο οφειλέτης να εξαιρέσει και να σώσει από τη ρευστοποίηση την ιδιόκτητη κύρια κατοικία μου;

Ναι, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εξαιρέσει από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία την κύρια κατοικία του, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει σε εμβαδόν το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 30%. Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι να αναλάβει ο οφειλέτης με το μέσο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, για χρονικό διάστημα που μπορεί να φθάνει μέχρι 20 έτη την εξυπηρέτηση χρεών που αντιστοιχούν στο 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας. Αν δεν τηρήσει την εξυπηρέτηση αυτού του χρέους (εμφανίζει καθυστερήσεις μεγαλύτερες των δύο μηνών), προχωρούν οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμού της ακινήτου).

Πότε επέρχεται η απαλλαγή από το υπόλοιπο των χρεών;

Εφόσον παρέλθουν τα τέσσερα έτη και έχει τηρήσει ο οφειλέτης τις υποχρεώσεις της ρύθμισης. Η απαλλαγή είναι δηλαδή ανεξάρτητη από την εξυπηρέτηση του πρόσθετου χρέους για τη διάσωση της κύριας κατοικίας.

Που υποβάλλεται η αίτηση για τη ρύθμιση;

Η αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών υποβάλλεται στο Ειρηνοδικείο του τόπου που κατοικεί ή διαμένει ο οφειλέτης. Εφαρμόζεται η εκούσια δικαιοδοσία που επιτρέπει στο δικαστήριο την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων.

Η προσπάθεια συμβιβασμού πρέπει να έχει προηγηθεί της αίτησης. Ποιος την αναλαμβάνει;

Πριν την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να κάνει προσπάθεια συμβιβασμού με τους πιστωτές. Την προσπάθεια συμβιβασμού πριν την υποβολή της αίτησης για τον οφειλέτη αναλαμβάνει ο Συνήγορος του Καταναλωτή ή Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού που λειτουργεί ήδη σε κάθε νομαρχία ή Ένωση Καταναλωτών ή ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ή δικηγόρος ή άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέας που συνδράμει καταναλωτές σε ζητήματα υπερχρέωσης.

Πως γίνεται και αποδεικνύεται η προσπάθεια συμβιβασμού πριν την υποβολή της αίτησης;

Δεν υπάρχει κάποια διαδικασία που θα πρέπει απαραίτητα να ακολουθηθεί. Η προσπάθεια συμβιβασμού γίνεται προς όλους τους πιστωτές και αποδεικνύεται με βεβαίωση του φορέα που την έχει αναλάβει. Τα μέρη είναι ελεύθερα να συμφωνήσουν ότι κρίνουν προς το συμφέρον τους. Για το συμβιβασμό συντάσσεται πρακτικό που επικυρώνεται από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη.

Τι πρέπει να περιέχει η αίτηση και ποια έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστούν;

Η αίτηση πρέπει να περιέχει α) κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ίδιου και του συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση, τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη. Με την αίτηση ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να προσκομιστούν η βεβαίωση για την διενέργεια του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει και τα έγγραφα που έχει και αποδεικνύουν τις οφειλές του.

Μπορεί ο οφειλέτης να συντάξει μόνος του την αίτηση;

Τα αρμόδια υπουργεία θα εκδώσουν υποδείγματα αιτήσεων, πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών με σκοπό να διευκολύνουν τη σύνταξή τους από τον ίδιο τον οφειλέτη.

Είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου;

Όχι, δεν είναι. Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει και να παρασταθεί μόνος στο δικαστήριο. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει χωρίς αμοιβή τη βοήθεια ενός από τα πρόσωπα ή τους φορείς που συνδράμουν τους καταναλωτές σε θέματα υπερχρέωσης.

Τι γίνεται με τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (διαδικασίες πλειστηριασμού) που βρίσκονται σε εξέλιξη ή με τα οποία απειλείται ο οφειλέτης;

Δεν σταματούν αυτομάτως. Ο οφειλέτης όμως μπορεί να τα σταματήσει με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, και εφόσον πιθανολογείται ότι η αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών θα ευδοκιμήσει.

Προσοχή: Στην περίπτωση των στεγαστικών δανείων, για να είναι ισχυρή η αναστολή, ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλει από το χρονικό διάστημα της αίτησης και μέχρι την έκδοση της απόφασης τη δόση ενήμερης οφειλής. Δεν υποχρεούται δηλαδή να αποπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις πριν την υποβολή της αίτησης.

Νέα προσπάθεια συμβιβασμού ενώπιον του δικαστηρίου;

Το σχέδιο νόμου υποχρεώνει τα μέρη (οφειλέτη και πιστωτές) σε μία νέα προσπάθεια επιδίωξης συμβιβασμού ενώπιον του δικαστηρίου. Ο συμβιβασμός ενώπιον του δικαστηρίου είναι δυνατόν να επιτευχθεί ακόμη κι αν δεν συμφωνούν όλοι οι πιστωτές, αλλά συμφωνούν μόνο πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των οφειλών. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να συμφωνούν οι πιστωτές που έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις (υποθήκες κλπ).

Ποια είναι η διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού:

Στο πρώτο μήνα από την υποβολή της αίτησης, επιδίδεται η αίτηση στους πιστωτές. Στο δεύτερο μήνα οι πιστωτές απαντούν αν αποδέχονται το σχέδιο διευθέτησης (ρύθμισης) των οφειλών που προτείνει ο οφειλέτης. Οι πιστωτές μπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις. Στο πρώτο ήμισυ του τρίτου μήνα ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει τροποποιημένο σχέδιο. Στις επόμενες είκοσι ημέρες, απαντούν οι πιστωτές αν αποδέχονται το τροποποιημένο σχέδιο.

Τι γίνεται σε περίπτωση που ο πιστωτής δεν υποβάλει παρατηρήσεις στο σχέδιο ρύθμισης μέσα στις προηγούμενες προθεσμίες;

Θεωρείται ότι αποδέχεται το σχέδιο ρύθμισης.

Πως παρακολουθούν ο οφειλέτης και οι πιστωτές τη διαδικασία;

Στη γραμματεία του αρμόδιου Ειρηνοδικείου τηρείται φάκελος για τον συγκεκριμένο οφειλέτη στον οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι πιστωτές, και ο οποίος φάκελος ενημερώνεται με όλες τις εξελίξεις.

Σε περίπτωση που προκύπτει ο συμβιβασμός γίνεται η δίκη;

Όχι. Ο Ειρηνοδίκης επικυρώνει τον συμβιβασμό.

Συμφέρει τα μέρη ο συμβιβασμός;

Το κρίνουν ασφαλώς οι ίδιοι. Υπάρχουν όμως σημαντικά κίνητρα να συμβιβαστούν. Για τους οφειλέτες: Μπορούν να επιτύχουν πιο ευέλικτη ρύθμιση, να μειώσουν το κόστος της διαδικασίας, να αποφύγουν τα μειονεκτήματα και τους κινδύνους της δικαστικής ρύθμισης (μακρόχρονη παραμονή στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, δημοσιότητα της υπαγωγής σε ρύθμιση, περιορισμοί στην υποβολή νέας αίτησης, παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων, τήρηση αυξημένων υποχρεώσεων, κ.ά). Για τους πιστωτές: Μπορούν να επιτύχουν εξυπηρέτηση μεγαλύτερου ποσοστού του χρέους, ταχύτερη έναρξη της αποπληρωμής, εξασφαλίσεις από τρίτα πρόσωπα κ.ά.

Πως γίνεται η δικαστική ρύθμιση των οφειλών σε περίπτωση που αποτύχει ο δικαστικός συμβιβασμός;

Το δικαστήριο ελέγχει κατά τη δικάσιμο που έχει οριστεί τη συνδρομή των προϋποθέσεων για τη ρύθμιση των χρεών και κρίνει ότι δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματά του για την αποπληρωμή των χρεών προχωρά στη ρύθμιση των οφειλών. Ο οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές. Το ύψος των μηνιαίων καταβολών καθορίζεται από το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματά του, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευομένων μελών της οικογενείας του.

Αναπροσαρμόζονται οι μηνιαίες καταβολές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης;

Το δικαστήριο μπορεί να προβλέπει την αναπροσαρμογή τους με έναν αντικειμενικό δείκτη αναφοράς (π.χ. τιμάριθμο). Μπορεί όμως το δικαστήριο με αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή να διατάξει την αναπροσαρμογή της δόσης σε περίπτωση ιδίως που βελτιωθεί το εισόδημα του οφειλέτη. Η αναπροσαρμογή θα ισχύσει αναδρομικά από το χρόνο υποβολής της αίτησης αναπροσαρμογής.

Τι πρέπει να κάνει ο οφειλέτης αν το εισόδημά του αυξηθεί κατά τη διάρκεια της τετραετούς περιόδου ρύθμισης;

Να το γνωστοποιήσει μέσα σε ένα μήνα στη γραμματεία του δικαστηρίου και στους πιστωτές του, ώστε να ληφθεί υπόψη (συμβιβαστικά ή με απόφαση του δικαστηρίου) για την αναπροσαρμογή της μηνιαίας καταβολής. Αν δεν το κάνει, κινδυνεύει να εκπέσει από τη ρύθμιση και να αναβιώσουν όλα τα χρέη. Ο οφειλέτης δεν επιτρέπεται να αγνοεί τους πιστωτές του και τα συμφέροντά τους. Αν έτσι είναι άνεργος, οφείλει να προσπαθεί να βρει μία κατάλληλη εργασία.

Ποιες είναι οι συνέπειες αν ο οφειλέτης δεν είναι ειλικρινής και συνεπής στις δηλώσεις του;

Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να υποβάλει ειλικρινή δήλωση για τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματά του και να δηλώνει κατά τη διάρκεια της ρύθμισης όλες τις περιουσιακές μεταβολές που ενδιαφέρουν τους πιστωτές. Αν δεν το κάνει, από δόλο ή βαριά αμέλεια, θα εκπέσει από τη ρύθμιση οφειλών και την απαλλαγή που έχει ήδη αποφασιστεί. Μπορεί μάλιστα να ανακληθεί η απαλλαγή, αν αποδειχθεί η αποσιώπηση ή απόκρυψη εισοδημάτων μετά την περίοδο της τετραετίας. Η ψευδής δήλωση συνεπάγεται εξάλλου και ποινικές ευθύνες.

Τι δυνατότητες έχουν οι πιστωτές να πληροφορούνται τις περιουσιακές μεταβολές του οφειλέτη;

Ο οφειλέτης υποχρεούται καταρχήν να επιτρέπει στους πιστωτές την πρόσβαση σε στοιχεία που απεικονίζουν την οικονομική του κατάσταση και τα τρέχοντα εισοδήματά του. Εξάλλου ο εργοδότης, η αρμόδια υπηρεσία και ο αρμόδιος οικονομικός έφορος είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με μία προβλεπόμενη συνοπτική διαδικασία, να δίνουν στους πιστωτές κάθε χρήσιμη πληροφορία για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα του οφειλέτη.

Πόσο καιρό μένουν τα δεδομένα του οφειλέτη για τη ρύθμιση στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ;

Η αίτηση ρύθμισης καταχωρείται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ και η υπαγωγή του οφειλέτη στη διαδικασία ρύθμισης των χρεών καταχωρείται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, μέχρι πέντε χρόνια μετά την απαλλαγή του από τα χρέη.

Προβλέπεται κάποια άλλη διαδικασία δημοσιοποίησης για την αίτηση και υπαγωγή σε ρύθμιση χρεών με απαλλαγή;

Στη γραμματεία κάθε Ειρηνοδικείου, και στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για όλη τη χώρα, τηρείται αλφαβητικό αρχείο των προσώπων που έχουν υποβάλει την αίτηση ρύθμιση χρεών με απαλλαγή. Τα ονόματα διαγράφονται από το αρχείο ένα έτος μετά την απόρριψη ή την επέλευση της απαλλαγής από τα χρέη.

Από πότε θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση των οφειλών τους με απαλλαγή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου οι οφειλέτες;

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αυτό προκειμένου να οργανωθούν τα Ειρηνοδικεία για την αποδοχή των αιτήσεων και την κατάλληλη γραμματειακή εξυπηρέτηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Στο διάστημα αυτό θα τρέχουν οι διαδικασίες του εξώδικου συμβιβασμού, στο ίδιο διάστημα απαγορεύεται να γίνει πλειστηριασμός ακινήτου που χρησιμεύει ως μοναδική κατοικία του οφειλέτη.

Τι εννοεί ευνοϊκό επιτόκιο (άρθρο 9 παρ.2 εδάφιο 4);

Ρυθμίζεται στην ίδια παράγραφο. Θα εφαρμοστεί το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, όπως προκύπτει από το μηνιαίο στατιστικό δελτίο που έχει εκδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος για τον τελευταίο μήνα, για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ.

Γιατί 5 χρόνια στον Τειρεσία;

Στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ οφειλές για χρέη που έχουν εξοφληθεί, για τα οποία έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής, μένουν έτσι κι αλλιώς τρία χρόνια. Το γεγονός της πτώχευσης και απαλλαγής από τα χρέη είναι ακόμη πιο σημαντικό και δικαιολογείται να μένει δύο χρόνια περισσότερο. Με το συμβιβασμό δεν εκδίδεται δικαστική απόφαση και μπορεί να εξέλθει νωρίτερα από τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ.

Τι συμβαίνει με τους εγγυητές, ισχύει και για αυτούς το ίδιο (μόνιμη αποδεδειγμένη ανικανότητα εξόφλησης οφειλών);

Ισχύει πράγματι το ίδιο. Οι εγγυητές πρέπει να κάνουν οι ίδιοι αίτηση και να διαπιστωθεί και για αυτούς μόνιμη αδυναμία. Οι εγγυητές εμπορικών χρεών, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση (όπως λ.χ. συμβαίνει με τους μετόχους μίας ΑΕ ή ΕΠΕ) αν δεν είναι οι ίδιοι έμποροι. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι, διαχειριστές κεφαλαιουχικών εταιρειών δεν θεωρούνται εξάλλου έμποροι. Η

Πως γίνεται να πληρώνουν επί 6 μήνες τις ενήμερες οφειλές για στεγαστικά δάνεια αφού δεν μπορούν να πληρώσουν τις παρελθούσες δόσεις;

Ας μη ξεχνάμε ότι παγώνουν όλες οι άλλες οφειλές. Εκεί δηλαδή που εξυπηρετούσε ή θα έπρεπε να εξυπηρετεί περισσότερα χρέη, πλέον για αυτό το χρονικό διάστημα θα δίνει μόνο τη δόση του στεγαστικού δανείου. Δεν θα πληρώνει ούτε τα καταναλωτικά, ούτε άλλα δάνεια που έχουν υποθήκες, ούτε οφειλές προς τρίτους. Εξάλλου, αυτό ισχύει για ένα μικρό χρονικό διάστημα (6-8 μήνες). Επίσης, η πληρωμή δεν είναι προϋπόθεση για να ρυθμιστεί το στεγαστικό δάνειο αλλά για την αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τι μπορούν να κάνουν όταν οι δικηγόροι των πιστωτών με αιτήσεις τους ή άλλα ένδικα μέσα για να μην εκδίδονται οι αποφάσεις ή να μην εφαρμόζονται;

Καταρχήν, η απόφαση που εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο είναι εκτελεστή σε κάθε περίπτωση. Ακόμη δηλαδή και αν οι πιστωτές ασκήσουν έφεση. Έχουμε προβλέψει προθεσμίες για την έκδοση των αποφάσεων και την υποχρέωση του δικαστή να εκδίδει κατά προτεραιότητα αυτές τις αποφάσεις.
sofokleous10.gr

Η Τασούλα του Λάκη...Στη σκιά του, πάντα...
Η Τασούλα Λαζοπούλου, η σύζυγος του Λάκη Λαζόπουλου, ήταν πάντα μια διακριτική παρουσία στο πλευρό του και στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα στην καριέρα του.
Τόσο ο δημοφιλής ηθοποιός όσο και η Τασούλα διατηρούν πάντα χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή. Θεωρούν ότι εκείνο που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι μόνο η δουλειά τους και ό,τι έχουν να πουν το λένε μέσα από αυτή.
Στο τελευταίο ζωντανό «Αλ τσαντίρι νιουζ» ήθελε να βρίσκεται κοντά του και τον παρακολουθήσει όπως πάντα διακριτικά, όπως και στη ζωή.
Κανένας δεν αντιλήφθηκε ότι αυτή η όμορφη μελαχρινή γυναίκα, που καθόταν στην τρίτη σειρά, με τα σπαστά μαλλιά, είναι η σύζυγος του Λάκη. Η Τασούλα Λαζοπούλου ασχολείται πολύ με το διάβασμα και βρίσκεται πάντα στο πλευρό της κόρης τους Μαριέλλης, κάτι που ο ηθοποιός εκτιμά ιδιαιτέρα.
Μετά το πέρας της εκπομπής και το πανηγυρικό φινάλε, η διακριτική, σοβαρή και καθ’ όλα σεμνή σύζυγος του σηκώθηκε από το κάθισμα της, βγήκε από το στούντιο και χάθηκε ανάμεσα στον κόσμο χωρίς να την αντιληφθεί κανείς…

kazantv.gr

Προετοιμάζεται για διπλές κάλπες ο Αντ. Σαμαράς

Σε εκλογική ετοιμότητα έθεσε τη ΝΔ ο Αντώνης Σαμαράς. «Φέτος δεν θα κάνουμε διακοπές» είπε απευθυνόμενος στη νέα Πολιτική Επιτροπή που εξελέγη από το 8ο τακτικό συνέδριο. «Το πρόβλημα είναι ότι χρόνο μπορεί να μην έχουμε, μπορεί όλα να γίνουν πολύ πιο γρήγορα, πρέπει λοιπόν να βιαστούμε, να κάνουμε τη νύχτα-μέρα…» πρόσθεσε, αφήνοντας για μια φορά ακόμη να εννοηθεί ότι θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο για διπλές εκλογές το Νοέμβριο (εθνικές και αυτοδιοικητικές).
Η απαλλαγή από το μνημόνιο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής τακτικής του Α.Σαμαρά.
Δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ θα αγωνιστεί για να σπάσει τα "δεσμά του μνημονίου"."Στόχος μας είναι να φρενάρουμε τις απαραίτητες αλλαγές που περιλαμβάνει, μεταξύ πολλών άλλων το μνημόνιο" είπε. Ανακοίνωσε ότι στις 7 Ιουλίου θα παρουσιάσει ολοκληρωμένη πρόταση (στο Ζάππειο).
Άφησε αιχμές και για τη Ντόρα Μπακογιάννη και τον Γιώργο Καρατζαφέρη που ψήφισαν το μνημόνιο. "Όσο περνάει ο χρόνος εκείνοι που θα δυσκολεύονται να εξηγήσουν τις επιλογές τους είναι όσοι ψήφισαν το Μνημόνιο, όχι εμείς που διαχωρίσαμε τη θέση μας" είπε.

enet
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

Μιχάλης Χαραλαμπίδης: «Aπό τις δεκαετίες του ’80 και ’90, οι Έλληνες υφίστανται μια αντί-εκπαίδευση. Έχουν μπει σε μια σφαίρα υποβάθμισής τους – ηθική

Διαβάστε ένα μικρό απόσπασμα από την συνέντευξη του Μ. Χαραλαμπίδη
στο Μηνιαίο περιοδικό HELLENIC NEXUS

Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το 1996, είχατε κάνει μια δήλωση που πολλοί θεώρησαν προφητική. Είχατε πει ότι... «στο τέλος του κύκλου το 2010, θα έχουμε μια Ελλάδα που θα μοιάζει με αυτό που ονομάζουμε Ελλάδα “Tουρκομπαρόκ”. Θα είναι, δηλαδή, ένα φτωχό βιλαέτι ή ένα γερμανικό λαντ». Ποια σημάδια βλέπατε τότε και πώς καταλήξαμε στη σημερινή κατάσταση;

Μιχάλης Χαραλαμπίδης: Το απόσπασμα αυτό
της ομιλίας μου, που κυκλοφόρησε ευρέως στο Διαδίκτυο, έχει δύο πλευρές. Η μια πλευρά αφορά την πολιτική. Στην Ελλάδα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το τέλος της δεκαετίας του ’80, έχουμε απομακρυνθεί από την πολιτική ως κατηγορία αναλυτική και, κύρια, ως κατηγορία πρόβλεψης. Η πολιτική είναι πρόβλεψη, η πολιτική είναι πρόλογος. Αυτή η εκτίμηση για την πολιτική ήταν πολύ συνειδητοποιημένη και στους κλασικούς Έλληνες, αλλά και σε κάθε άνθρωπο που είναι ενεργός πολίτης – πολύ περισσότερο, σε αυτούς που θέλουν να έχουν ένα ρόλο στη διεύθυνση μιας χώρας.

Όλα αυτά τα χρόνια, πρότεινα έναν διαφορετικό δρόμο που οδηγούσε σε μια διαφορετική Ελλάδα. Σε μια Ελλάδα, η οποία θα ανακτούσε τη θέση της στη Γεωγραφία και στην Ιστορία της περιοχής, και θα είχε ένα ρόλο στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια σφαίρα. Δυστυχώς, δεν υπήρξε η πολιτική ως πρόβλεψη. H πολιτική υπήρξε ως μικρή διαχείριση και κύρια πελατειακή ή, απλώς, ως διαμοιρασμός των δημόσιων εσόδων – μια πολιτική μικρών οριζόντων, ας το πούμε έτσι... Tον τελευταίο καιρό, ζούμε την πολιτική ως επίλογο και, μάλιστα, ως έναν παρακμιακό επίλογο.

Η άλλη πλευρά, που έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι ότι αυτό το μικρό απόσπασμα προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον στους νέους ανθρώπους (γιατί αυτοί βρίσκονται κυρίως στο Διαδίκτυο, και όχι οι προηγούμενες γενιές, οι οποίες έχουν μεγάλες ενοχές για το πώς φτάσαμε εδώ). Ενώ, λοιπόν, οι νέοι άνθρωποι επικεντρώνονται συνήθως σε ζητήματα που αφορούν τους καλλιτέχνες κ.λ.π., εδώ επικεντρώνονται σε έναν πολιτικό λόγο. Αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, γιατί αυτοί οι νέοι αναζητούν μια άλλη ερμηνεία για το πώς έφτασε η χώρα ως εδώ και σαφώς έναν άλλο ορίζοντα για τη χώρα και το μέλλον τους.

Την συνέχεια της συνέντευξης θα την βρείτε στο περιοδικό Hellenic NEXUS.
Από την 1η Ιουλίου στα περίπτερα.

taxalia

Σαββατοκύριακο με τα παιδιά: Ιδέες για… γιορτή και σχόλη


Μπορεί όλες οι μέρες της εβδομάδας να μοιάζουν ίδιες τώρα το καλοκαίρι για τα παιδιά, όμως στην πραγματικότητα, είναι τα Σαββατοκύριακα για τα οποία ανυπομονούν, καθώς στις περισσότερες οικογένειες είναι τότε που έχουν τους γονείς όλους δικούς τους, για να παίξουν, να κάνουν βόλτες και να διασκεδάσουν περισσότερο από κάθε άλλη ημέρα της εβδομάδας. Σίγουρα, αυτές τις μέρες θα προτιμούσατε να κάνατε όλοι μαζί διακοπές σε κάποιο γραφικό θέρετρο. Μην απογοητεύεστε, όμως. Τα Σαββατοκύριακα του Ιουλίου μπορούν να αποκτήσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εντός και εκτός πόλης, με θεατρικά και κινηματογραφικά δρώμενα, εικαστικές και οικολογικές δραστηριότητες, αλλά και ατελείωτο, ξέφρενο παιχνίδι. Μην τους τα στερήσετε.

Θέατρο

Το παιδικό θέατρο περιοδεύει σε


όλη την Ελλάδα με τρεις από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις της χρονιάς. Συγκεκριμένα, για όσους βρίσκεστε εκτός πρωτεύουσας, ο θίασος που ανεβάζει την «Ομήρου Οδύσσεια» της Κάρμεν Ρουγγέρη θα βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το Σάββατο 24/7 στον Αγ. Νικόλαο και την Κυριακή 25/7 στην Κάνδανο της Κρήτης, ενώ το Σάββατο 31/7 θα βρίσκεται στην Ιεράπετρα.

Η παράσταση «ο Αυγερινός και η Πούλια», το παραδοσιακό παραμύθι με θέμα την αλήθεια και την αδερφική αγάπη, ξεκινά για όλο το καλοκαίρι περιοδείες σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο 3 Ιουλίου, με την πρώτη παράσταση να λαμβάνει χώρα στο Αθλητικό και Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης. Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη, από την ομάδα Μαγικές Σβούρες.

Κινηματογράφος


Με την επιστροφή της τρίτης ταινίας Toy Story, η οποία έχει ήδη λάβει εξαιρετικές κριτικές, και μάλιστα σε τρισδιάστατη προβολή, έχετε ήδη εξασφαλίσει στα παιδιά 103 λεπτά ανεξάντλητης διασκέδασης για το ερχόμενο σαββατοκύριακο. Η ταινία απευθύνεται σε ηλικίες 8 ετών και πάνω, καθώς ο πρωταγωνιστής της ιστορίας έχει πλέον μεγαλώσει και ετοιμάζεται να πάει στο κολέγιο.

Για παιδιά μικρότερης ηλικίας προτείνονται οι ταινίες «Η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος» και «Up in the air» Πρόκειται για δύο τρυφερές ιστορίες φιλίας και αγάπης, τις οποίες θα απολαύσετε εξίσου με τα παιδιά.

Μουσείο

Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης
(Kόδρου 9, προέκταση οδού Bουλής, Πλάκα

Για τον Ιούλιο το μουσείο παραμένει ανοιχτό και τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να το επισκεφθούν τα παιδιά και να κάνουν βόλτα στον εκθεσιακό χώρο, στον οποίον θα θαυμάσουν τις μόνιμες συλλογές με έργα ζωγραφικής και κατασκευές, από παιδιά έως 14 ετών, οι οποίες προέρχονται από συμμετοχές σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Παιδικής Ζωγραφικής που οργανώνει το μουσείο, από κύκλους σεμιναρίων και από προγράμματα για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
(Νεοφύτου Δούκα 4, Αθήνα)
Πέρα από τα Καλοκαιρινά Εικαστικά Εργαστήρια, τα οποία έχει ετοιμάσει το μουσείο για τις καθημερινές του Ιουλίου, τα Σαββατοκύριακα έχετε την δυνατότητα να επισκεφθείτε τον χώρο παρέα με τα παιδιά, προκειμένου είτε να απολαύσετε μαζί τους τις μόνιμες εκθέσεις, είτε να περιηγηθείτε στα περίεργα γλυπτά από την περιοδική έκθεση «Sarah Lucas Nuds Cycladic» -για παιδιά άνω των 12 ετών.

Ίδρυμα Ευγενίδου
(Λ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο)
Η Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας προσκαλεί τους «μικρούς επιστήμονες» κάθε Σάββατο και Κυριακού του Ιουλίου σε μία επιστημονική περιήγηση σε μικρές και μεγάλες επιστημονικές αλήθειες. Ανάλογα με την ημέρα που θα επιλέξετε να επισκεφθείτε το Ίδρυμα Ευγενίδου, τα παιδιά και εσείς θα παρακολουθήσετε στις 13.30 πειράματα σχετικά με την επικινδυνότητα της ακτινοβολίας του ήλιου, την σύσταση της άμμου, το φαινόμενο της άνωσης, αλλά και παρουσιάσεις σχετικά με το πώς πετούν τα αεροπλάνα, τον ρόλο του νερού στη ζωή μας και πληροφορίες για τα θαλάσσια ρεύματα. Αργότερα, από 16.30 έως 17.30, για παιδιά από 8 ετών και άνω, προτείνονται διάφορες δραστηριότητες με χρηστικές χειροτεχνίες. Το κόστος συμμετοχής είναι 4 ευρώ.

Δρώμενα


Kid & Family Art Festival: «Μαζί – Περιβάλλον & Οικογένεια»
Η εταιρία Kid & Family συνεργάζεται με διάφορους φορείς και οργανώνει μία εκδήλωση με στόχο την διασκέδαση και την γνωριμία με την γειτονιά. Το πρώτο event πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, 11.00 με 14.00, στον πεζόδρομο της οδού Δράκου, όπου μικροί και μεγάλοι παρακολούθησαν ιδέες για παιχνίδια που μπορούν τα παιδιά να παίξουν σε πεζοδρόμους, καθώς και τρόπους με τους οποίους μπορούν να γίνουν οι γειτονιές πιο πράσινες, να φροντιστούν τα αδέσποτα σκυλάκια κ.λ.π. Η παρουσίαση γίνεται από εξειδικευμένους παιδαγωγούς, ενώ η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Unesco.

in2life.gr

και pulse.gr

7 σωματικά συμπτώματα που μπορεί να είναι σημάδια κατάθλιψης!

Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε τα συναισθηματικά συμπτώματα της κατάθλιψης. Δεν πρέπει όμως να αγνοούμε ότι πρόκειται για μια ασθένεια που πολύ συχνά συνοδεύεται και από σωματικά συμπτώματα.
Στην πραγματικότητα πολλοί άνθρωποι με κατάθλιψη υποφέρουν από χρόνιο πόνο ή άλλα σωματικά συμπτώματα. Ας δούμε ποια είναι τα πιο συνηθισμένα:

1. Πονοκέφαλοι και ζαλάδα

Πρόκειται για συχνές ενοχλήσεις σε άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη. Αν υποφέρατε από πριν από ημικρανίες ή ζαλάδες, η κατάσταση μπορεί να γίνει πολύ χειρότερη από τη στιγμή που θα σας χτυπήσει την πόρτα η κατάθλιψη.

2. Πόνοι μυϊκοί, στην πλάτη και στις αρθρώσεις

Είναι πόνοι που συνοδεύουν πολύ συχνά την κατάθλιψη, ενώ αν προϋπήρχαν υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουν πιο έντονοι και πιο συχνοί.

3. Θωρακικός πόνος

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Αν νιώσετε πόνο στο στήθος, επισκεφτείτε αμέσως ένα γιατρό. Μπορεί ο πόνος να είναι σημάδι σοβαρών προβλημάτων καρδιάς αλλά δεν αποκλείεται πίσω από αυτή την ενόχληση να κρύβεται η κατάθλιψη.

4. Πεπτικά προβλήματα

Ίσως αισθάνεστε ζαλάδα ή ναυτία ή ακόμη μπορεί να έχετε διάρροια ή δυσκοιλιότητα. Όλα αυτά είναι συμπτώματα που ίσως συνδέονται με την εμφάνιση κατάθλιψης.

5. Κόπωση και εξάντληση

Δεν έχει σημασία μόνο η ποσότητα αλλά και η ποιότητα του ύπνου. Μπορεί να κοιμάστε αρκετές ώρες και να αισθάνεστε κουρασμένοι ή πεσμένοι. Ακόμη και το να σηκωθείτε από το κρεβάτι το πρωί μπορεί να φαίνεται πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο.

6. Προβλήματα ύπνου

Πολλοί άνθρωποι με κατάθλιψη δεν μπορούν να κοιμηθούν πια καλά. Ξυπνούν πολύ νωρίς ή δεν μπορούν να κοιμηθούν όταν πηγαίνουν στο κρεβάτι το βράδυ. Άλλοι πάλι κοιμούνται πολύ περισσότερες ώρες από το κανονικό.

7. Αλλαγές στην όρεξη ή το βάρος

Ορισμένα άτομα με κατάθλιψη χάνουν την όρεξή τους με αποτέλεσμα να χάνουν βάρος. Άλλοι βλέπουν ότι ανοίγει η όρεξή τους για συγκεκριμένα τρόφιμα - όπως οι υδατάνθρακες - και έτσι παίρνουν κιλά.

Πολλά καταθλιπτικά άτομα δεν αναζητούν ποτέ βοήθεια γιατί δεν γνωρίζουν ότι τα συγκεκριμένα φυσικά συμπτώματα ενδέχεται να προκληθούν από κατάθλιψη. Είναι δύσκολο σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και για τους γιατρούς να ‘’δουν’’ ότι πίσω από αυτές τις ενοχλήσεις κρύβεται η κατάθλιψη.

Αυτά τα σωματικά συμπτώματα όμως δεν είναι ‘’μόνο στο μυαλό σας’’. Η κατάθλιψη μπορεί να προκαλέσει πραγματικές αλλαγές στο σώμα σας. Για παράδειγμα μπορεί να επιβραδύνει την πέψη σας, η οποία μπορεί με τη σειρά της να προκαλέσει προβλήματα στο στομάχι.

Η κατάθλιψη φαίνεται να σχετίζεται με μια ανισορροπία ορισμένων χημικών ουσιών στον εγκέφαλό σας. Κάποιες από αυτές τις ίδιες χημικές ουσίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην αίσθηση του πόνου.

Έτσι πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι η κατάθλιψη μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε πόνο διαφορετικό από τους άλλους ανθρώπους.

Αντιμετωπίστε τα σωματικά συμπτώματα

Σε ορισμένες περιπτώσεις η θεραπεία της κατάθλιψης - με φαρμακευτική ή θεραπευτική αγωγή - θα σας απαλλάξει από τα φυσικά συμπτώματα.

Καλό είναι πάντως να φροντίσετε να ενημερώσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε σωματικά συμπτώματα. Μην πιστεύετε ότι θα φύγουν από μόνα τους. Μπορεί να χρειαστείτε πρόσθετη θεραπεία.

Δεδομένου ότι ο πόνος και η κατάθλιψη πάνε μαζί, μερικές φορές αν ακολουθήσετε μια αγωγή για να απαλλαγείτε από τον πόνο, αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε και την κατάθλιψη.

rokakias

Απελευθερώνεται η ανέγερση ναών άλλων θρησκειών


Δεν απαιτείται πλέον η ειδική άδεια του υπουργού Παιδείας για να ανεγείρονται ναοί και ευκτήριοι οίκοι άλλων θρησκειών, όπως αποφάσισε το ΣτΕ, κρίνοντας αντισυνταγματικό το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, που «κληρονομήσαμε» από την εποχή του Μεταξά, δηλαδή από το 1938.
Σύμφωνα με τους ανώτατους δικαστές η επιβαλλόμενη αυτή προϋπόθεση είναι ασυμβίβαστη προς "την συνταγματική επιταγή της ανεμπόδιστής ασκήσεως της λατρείας".
Το Δ' Τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η απαίτηση ειδική άδειας είναι αντίθετη στο άρθρο 13 του Συντάγματος που καθιερώνει την θρησκευτική ελευθερία.
enet
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ..


Τέλος στο δωρεάν ή μειωμένο εισιτήριο για τα ΑμεΑ
Με απόφασή τους – επιεικώς απαράδεκτη – η πανελλήνια ομοσπονδία αυτοκινητιστών υπεραστικών συγκοινωνιών και η πανελλαδική ομοσπονδία αστικών συγκοινωνιών, στερούν από την 1η Ιουλίου στα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα δωρεάν ή μειωμένου κόστους μετακίνησης. Από την πλευρά της η εθνική συνομοσπονδία ΑμεΑ καλεί τα άτομα με αναπηρία να επιδείξουν ανυπακοή στην απόφαση και να "αντιταχθούν στον εκβιασμό των ΚΤΕΛ για την καταβολή εισιτηρίου στις μετακινήσεις τους".
Oι δυο ομοσπονδίες – θύτες της ανάλγητης απόφασης (ΠΟΑΥΣ και ΠΟΑΣ) επιρρίπτουν τις ευθύνες γι’ αυτήν στο υπουργείο υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, ισχυριζόμενες σε επεξηγηματική επιστολή που απέστειλαν στην ΕΣΑμεΑ ότι το υπουργείο δεν έχει εξοφλήσει τα οφειλόμενα ποσά βάσει τιμολογίων του 2009 που αφορούν την περίοδο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010 , αλλά και δεν έχει ακόμα υπογράψει τα σχετικά συμφωνητικά για το τρέχον 2010 μέχρι το πέρας του.

Η εθνική συνομοσπονδία ΑμεΑ, από την πλευρά της, αντιλαμβάνεται το προβαλλόμενο σκεπτικό των ΠΟΑΥΣ και ΠΟΑΣ ως... προφάσεις εν αμαρτίαις. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει σε καταγγελτική του όλου θέματος επιστολή της "τα ΑμεΑ δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως όμηροι από τα ΚΤΕΛ για να διευθετούν τις όποιες εκκρεμότητές τους με το κράτος".

"Η απόφαση αυτή δεν πρέπει επ’ουδενί να περάσει" προτείνει επιθετικά η ΕΣΑμεΑ, καλώντας τα άτομα με αναπηρία να επιδείξουν ανυπακοή και να αρνηθούν την καταβολή εισιτηρίου εάν και όταν τους ζητηθεί. Η συνομοσπονδία ζητά παράλληλα από την πολιτική ηγεσία να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα, το οποίο σημειωτέον είχε εκδηλωθεί και προ διετίας (το καλοκαίρι του 2008).

"Ο φαύλος κύκλος που δημιουργούν, από την μια η διαχρονική ασυνέπεια των κυβερνήσεων και από την άλλη η απουσία κοινωνικής ευθύνης των ΚΤΕΛ της χώρας, επιβαρύνει περαιτέρω τους ήδη επιβαρυμένους από την οικονομική κρίση ανθρώπους με αναπηρία" καταλήγει η συνομοσπονδία, παραπέμποντας εμμέσως πλην σαφώς στο μήνυμα που όσο οποιοδήποτε άλλο εκφράζει σήμερα τους Έλληνες αναπήρους: "Δεν πάει άλλο, τα όρια αντοχής και ανοχής έχουν ξεπεραστεί!"
i-diadromi

ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΚΡΑ...


Μεγάλη πίκρα για τους απανταχού στον κόσμο οπαδούς της σελεσάο. Κάποιοι μίλησαν για επανάληψη του σκηνικού του 1982. Δε θα συμφωνήσω μαζί τους. Υπάρχουν δυο μεγάλες διαφορές: η Βραζιλία του 1982 ίσως ήταν η πιο ταλαντούχα εθνική από τη μέση και μπροστά. Η φετινή Βραζιλία είχε περισσότερο ταλέντο πίσω με κορυφαία ονόματα και ευρωπαϊκή εμπειρία κι όμως σήμερα προδόθηκε από την άμυνά της. Όσον αφορά τους παίκτες, δε γυάλιζε το μάτι τους. Κορεσμένοι και ξεζουμισμένοι, βλέπε π.χ. τον Κακά. Και από τα στιγμιότυπα της λήξης δε φάνηκε να το πήραν κατάκαρδα. Κι αυτός ο Ζιλμέρτο Σίλβα; Μπορεί να είναι τιμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο ότι παίζει εδώ, δεν είναι τιμή όμως για τη Βραζιλία ότι παίζει ακόμη στην εθνική, γι΄αυτό άλλωστε και οι γκρίνιες από τους καριόκας. Και τέλος δυο λόγια για τον Ντούνγκα. Ο προπονητής της πιο προικισμένης ομάδας στον πλανήτη κρίνεται από τη διαχείριση των δύσκολων καταστάσεων στο παιχνίδι, όπως όταν βρεθεί πίσω στο σκορ η ομάδα ή όταν ο αντίπαλος ανατρέψει το σκορ. Και σ΄αυτή την κρίσιμη ώρα ο Ντούνγκα κοιμόταν.

ΥΓ1:Αυτή η κομπίνα με το κόρνερ και την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, που την εφαρμόζαμε όταν ήμαστε παιδιά, πιάνει ακόμα...
ΥΓ2:'Οπως θα καταλάβατε εμείς οι γαύροι κρύβουμε εκ γενετής μέσα μας έναν προπονητή...
ΥΓ3: Περιμένω το βράδυ και την ανάλυση του Ν. Αλέφαντου για να διαπιστώσω, αν έχω δίκιο ή ακούσω το "μάθε μπαλίτσα αγόρι μου..."

Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ

Για την προσεχή Πέμπτη 8 Ιουλίου,ημέρα ψήφισης του ασφαλιστικού, ορίστηκε η απεργία ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ;

"Η εφαρμογή της απογραφής λειτουργεί πιλοτικά με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας του συστήματος. Το σύστημα θα ανοίξει για όλους τους υπόχρεους στις 12 Ιουλίου 2010. Οι καταληκτικές ημερομηνίες που σας έχουν ανακοινωθεί με τη σχετική εγκύκλιο παραμένουν σταθερές."
Δύο ερωτήματα:
α)Τι γίνεται με όσους έχουν ΑΦΜ που τελειώνει σε 1 και δε θα μπορούν στις 12 Ιουλίου να βρίσκονται σε υπολογιστή ή το σύστημα θα είναι φορτωμένο;
β) Τι γίνεται με όσους λείπουν εκείνες τις μέρες σε άδεια, καθώς είχαν προγραμματίσει μέχρι τότε να απογραφούν;
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

Το 2012 έτοιμο το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Οι απόφοιτοι των κολεγίων θα ενταχθούν στο τέταρτο ή πέμπτο επίπεδο, δηλαδή της μεταλυκειακής εκπαίδευσης.
Έως το 2012 θα ολοκληρωθεί το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, βάσει του οποίου θα κατηγοριοποιηθούν στην αγορά εργασίας τα διπλώματα, οι τίτλοι σπουδών και τα πιστοποιητικά που διαθέτουν οι Έλληνες πολίτες. Αυτό είναι ένα από τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου για τη Δια Βίου Μάθηση που παρουσίασε στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο η υπουργός Παιδείας, Α. Διαμαντοπούλου.
Με βάση το Εθνικό Πλαίσιο, οι απόφοιτοι των κολεγίων θα ενταχθούν στο τέταρτο ή πέμπτο επίπεδο, δηλαδή της μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Είναι ένα σημείο που προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις των ιδιοκτητών κολεγίων, οι οποίοι ζητούν εξομοίωση με τα πανεπιστημιακά πτυχία και μελετούν την προσφυγή τους στα δικαστήρια. Την αρμοδιότητα, λειτουργία, έλεγχο και αδειοδότηση των κολεγίων θα την έχει, σύμφωνα με το νέο νόμο, το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ).

Κίνητρα
Επίσης, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει και σειρά κινήτρων για ανάπτυξη της Δια βίου μάθησης και την επικαιροποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων:

Προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης και πιστοποίησης της πρότερης μάθησης, ώστε όλες οι μορφές εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης να συσχετίζονται μεταξύ τους, τα αποτελέσματά τους να αναγνωρίζονται και να πιστοποιούνται.

Θεσπίζονται ατομικοί εκπαιδευτικοί λογαριασμοί, από τους οποίους ο εργαζόμενος μπορεί να αποσύρει χρήματα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών του αναγκών. Στους λογαριασμούς αυτούς μπορούν να καταθέτουν χρήματα αναλογικά οι εργοδότες (με φοροαπαλλαγές), το κράτος, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, αλλά και άλλοι φορείς.
Ημερησία

Συµβαίνουν και εις Παρισίους

Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες

Κάθε χρόνο, µε αφορµή τις Πανελλαδικές Εξετάσεις πολλά γράφονται είτε για τα διαφορετικά συστήµατα πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είτε για την ανισότητα των ευκαιριών που παρέχονται στους µαθητές κατά τη διαδροµή τους στη Δευτεροβάθµια _ ακόµη και στην Πρωτοβάθµια _ Εκπαίδευση προκειµένου να διαβούν το κατώφλι ενός ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Ωστόσο, οι κοινωνικές αυτές ανισότητες δεν αποτελούν αποκλειστικά ελληνικό φαινόµενο. Το παράδειγµα της Γαλλίας κατά την τελευταία 25ετία, σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία που παρέχουν οι υπηρεσίες της χώρας, είναι ενδεικτικό.
Ηδη στο τέλος της Γ’ Γυµνασίου του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήµατος µία µερίδα µόνο µαθητών συνεχίζει στο Γενικό Λύκειο (ενώ οι υπόλοιποι προσανατολίζονται στα Επαγγελµατικά Λύκεια). Από την πρώτη κατηγορία, οι µαθητές που έχουν βαθµολογία κοντά στη βάση και συνεχίζουν είναι σε ποσοστό 66% γόνοι ανώτερων στελεχών του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα και µόνο σε ποσοστό 18% παιδιά εργατικών οικογενειών, σύµφωνα µε τα τελευταία δηµοσιοποιηµένα στοιχεία του 2008 (Πηγή: Λεξικό της Εκπαίδευσης - puf 2008, υπό τη διεύθυνση της Αgnes van Ζanten). Βεβαίως, το ποσοστό των µαθητών που περνούν µε επιτυχία τις εξετάσεις του γαλλικού απολυτηρίου (του γνωστού, καταξιωµένου και µε διεθνές κύρος Βaccalaurιat) Γενικών ή Επαγγελµατικών Λυκείων ανήλθε εντυπωσιακά από το 26% του µαθητικού πληθυσµού το 1980 στο 79% το 2000 και παραµένει στα ίδια επίπεδα έως σήµερα, γεγονός σηµαντικό που δηλώνει την άνοδο του επιπέδου σπουδών της νεώτερης γενιάς στη µεγάλη της πλειονότητα. Οι κοινωνικές διακρίσεις είναι εντούτοις και εδώ παρούσες. Ετσι, ανάµεσα στους µαθητές που εισήλθαν στην πρώτη τάξη του 4τάξιου γαλλικού Γυµνασίου το 1995 και έφτασαν στο Βaccalaurιat, διακρίνουµε ότι πέρασε µε επιτυχία τις εξετάσεις το 79,5% των παιδιών στελεχών και µόλις το 32,4% των παιδιών εργατικών οικογενειών (αντίστοιχα, για τα Επαγγελµατικά Λύκεια τα ποσοστά είναι 0,6% των παιδιών στελεχών και 5% εκείνων που είναι παιδιά εργατών). Μάλιστα το µεγαλύτερο µέρος των µαθητών της πρώτης κατηγορίας αποφοιτά από τη θετική - επιστηµονική κατεύθυνση του γαλλικού Λυκείου που έχει, ιστορικά, το µεγαλύτερο κύρος και παραδοσιακά υψηλότερα ποσοστά εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.

Οι διακρίσεις συνεχίζονται και κατά την εισαγωγή και αποφοίτηση από αυτή την εκπαιδευτική βαθµίδα. Με ένα Βaccalaurιat θετικής - επιστηµονικής κατεύθυνσης στην κατοχή τους, στις υψηλού κύρους Σχολές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (τις λεγόµενες Grandes Εcoles που απαιτούν και ένα ή δύο προπαρασκευαστικά έτη προκειµένου οι υποψήφιοι να επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις, µε περιορισµένο ετησίως αριθµό εισακτέων και αυστηρότατη επιλογή) επιτυγχάνουν λίγο πάνω από το 50% των παιδιών στελεχών που είναι αγόρια και 30,5% (µόνο) κορίτσια, ενώ αντίστοιχα 21% των παιδιών που είναι γιοι εργατών, ενώ εδώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα κορίτσια αγγίζει µόλις το 9%.

Συνολικά, στον πληθυσµό που ανέρχεται ηλικιακά µεταξύ 20 και 24 ετών, τα παιδιά των στελεχών αλλά και των πνευµατικών ανθρώπων φτάνουν το 15% της ηλικιακής αυτής ζώνης (επίσης σύµφωνα µε στοιχεία του 2008). Εντούτοις, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 30% µεταξύ των φοιτητών πανεπιστηµιακών σχολών, µε σηµαντικές εσωτερικές διαφοροποιήσεις: µόλις 14% για τις σχολές επαγγελµατικού προσανατολισµού σύντοµης διάρκειας, σε σύγκριση µε 44% για τις Ιατρικές Σχολές και 52% για τις Grandes Εcoles υψηλού κύρους που προαναφέραµε. Αν µάλιστα από τις τελευταίες ξεχωρίσουµε εκείνες µε τις υψηλότερες διακρίσεις και την αυστηρότερη επιλογή κατά την εισαγωγή, όπως οι Πολυτεχνικές Σχολές και ορισµένες ανώτατες Εcoles Νormales, εκεί το ποσοστό των γόνων στελεχών αλλά και διανοουµένων υπερβαίνει το 81%!..

Ο κοινωνικο-οικονοµικός περίγυρος αλλά και οι προσφερόµενες δυνατότητες και ευκαιρίες χάρη στο πολιτισµικό κεφάλαιο του οποίου είναι συχνότατα φορείς αυτοί οι νέοι, κάνουν τους αριθµούς αποκαλυπτικούς όσο και αµείλικτους. Σε αυτό το στοιχείο µπορούν να προστεθούν οι παράγοντες της γεωγραφικής προέλευσης (ακόµη και από συνοικία σε συνοικία ή από εκπαιδευτήριο σε εκπαιδευτήριο της ίδιας πόλης, και µάλιστα σε µία χώρα που είναι εξαιρετικά υπερήφανη για το υψηλό επίπεδο που διατηρεί στη δηµόσια εκπαίδευση την οποία προσφέρει και στην οποία φοιτά η συντριπτική πλειονότητα του µαθητικού πληθυσµού όλων των βαθµίδων, καθώς µόνο µία µικρή µερίδα ανεξάρτητων επαγγελµατιών υψηλής στάθµης επιλέγει ιδιωτικά σχολεία).

Οι παραπάνω αναφορές στο παράδειγµα της Γαλλίας έχουν ενδιαφέρον προκειµένου να αναζητηθούν κάποιες αντιστοιχίες, αναλογίες αλλά και διαφορές για ένα φαινόµενο πολύπλευρο και πολύπτυχο που µόνο την αντανάκλασή του έχει στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Οι ρίζες του (στην Ελλάδα, τη Γαλλία ή οπουδήποτε αλλού) βρίσκονται στα πρώτα κιόλας σκαλοπάτια της εκπαιδευτικής κλίµακας – εκεί προφανώς και η αντιµετώπιση ή έστω ο περιορισµός του.

ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Η ανισότητα των ευκαιριών για τους µαθητές που θέλουν να διαβούν το κατώφλι ενός ΑΕΙ ή ΤΕΙ δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόµενο. Τι δείχνει το παράδειγµα της Γαλλίας

Ρένα Μπρισίµη - Μαράκη από τα
neaonline

Β. ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Διευθύνσεις και Γραφεία Π.Ε., σε φορείς και στην Κεντρική Υπηρεσία.
2. Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
3. Επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης.
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Διευθύνσεις και Γραφεία Π.Ε.
Ανακοινώθηκαν, επιτέλους, οι αποσπάσεις στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Π.Ε., σε φορείς και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.
Σαφώς είναι
μειωμένες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Σε ό,τι αφορά στις αποσπάσεις στα γραφεία, επισημαίνω πως αν και η υπηρεσία γνώριζε ότι σε πολλά Γραφεία Εκπαίδευσης δεν υπηρετούν διοικητικοί υπάλληλοι, εντούτοις δεν απέσπασε ούτε έναν εκπαιδευτικό. Εύλογα τίθεται το ερώτημα: Πώς θα λειτουργήσουν χωρίς προσωπικό τα συγκεκριμένα γραφεία;
Αλήθεια, ποιοι είναι αυτοί που σχεδιάζουν και υλοποιούν τέτοιες αποφάσεις; Σίγουρα δεν πρέπει να έχουν γνώση του τρόπου λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος.
Πιστεύω, πως θα πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα, δεύτερος κύκλος αποσπάσεων ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες σε προσωπικό, όλων των γραφείων εκπαίδευσης.

2. Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
Σας ενημερώνω πως την ερχόμενη εβδομάδα, Τετάρτη 8/7 και Πέμπτη 9/7, το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει για να προτείνει τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. Έως σήμερα, δε γνωρίζουμε τα λειτουργικά κενά των ΠΥΣΠΕ, ούτε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Ελπίζω πως, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, οι αποσπάσεις θα πραγματοποιηθούν με αντικειμενικά κριτήρια. Ταυτόχρονα, ως αιρετός, λαμβάνοντας υπόψη και τα πραγματικά λειτουργικά κενά, θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις συναδέλφων μας, προς όφελος της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.

3. Επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης
Την Τρίτη 6/7/2010 θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης για να καθορίσει τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα της επιλογής των Δ/ντων Εκπ/σης με βάση το Ν.3848/2010. Υποβλήθηκαν 295 αιτήσεις συναδέλφων για την πλήρωση των 58 θέσεων Διευθυντών Εκπαίδευσης. Σχετικά με την όλη διαδικασία θα σας ενημερώσω μετά το Συμβούλιο της Τρίτης.

Ναι στον ευνουχισμό των παιδεραστών ψήφισε η Ν.Κορέα Μετά την αύξηση των κρουσμάτων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Το Κοινοβούλιο της Νοτίου Κορέας ενέκρινε νόμο σύμφωνα με τον οποίο οι καταδικασμένοι για παιδεραστία μπορεί να τιμωρηθούν με φαρμακευτικό ευνουχισμό.
Υπέρ του νόμου ψήφισαν 137 βουλευτές, 132 ψήφισαν κατά αλλά συνολικά 140 απείχαν ή ψήφισαν λευκό. Στη συνέχεια απαιτείται η υπογραφή του προέδρου της χώρας.
Την απόφαση για τον ευνουχισμό με ορμόνες καταστολής της τεστοστερόνης θα παίρνουν οι δικαστές και θα αφορά καταδικασμένους για επιθέσεις σε ανήλικους κάτω των 16 ετών. Ωστόσο, ειδικοί υποστηρίζουν πάντως ότι μπορεί ο φαρμακευτικός ευνουχισμός να σταματήσει σεξουαλικά εγκλήματα αλλά όχι απαραίτητα και τη βίαιη συμπεριφορά από μέρους των δραστών.
Το μέτρο ισχύει επίσης στη Πολωνία αλλά και σε πολιτείες των ΗΠΑ, όπως η Λουϊζιάνα και η Καλιφόρνια. Παρόμοιες διατάξεις είναι σε ισχύ στη Βρετανία, τη Δανία και τη Σουηδία.

Αφορμή για το νόμο υπήρξε σειρά περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα στη χώρα, όπως το περιστατικό βιασμού και κακοποίησης ενός οκτάχρονου κοριτσιού.

Η κυβέρνηση είχε λάβει και άλλα μέτρα, όπως η τοποθέτηση καμερών κοντά σε σχολεία και η αύξηση του προσωπικού ασφαλείας, αλλά τα περιστατικά επιθέσεων δεν διακόπηκαν. Χαρακτηριστικά, μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο καταδικάστηκε σε θάνατο 33χρονος άνδρας για βιασμό ανήλικης.
paratiris

Λοβέρδος: «Η τρόικα θα μπορούσε να εγκρίνει μικρές αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα»

Μικρές αυξήσεις στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα, θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές από την τρόικα αν υπάρξει συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, δήλωσε ο υπουργός Εργασίας, Ανδρέας Λοβέρδος.
Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA ο υπουργός Εργασίας επισήμανε ότι το μνημόνιο προβλέπει πάγωμα των αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα για μια τριετία. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η συμφωνία των εργοδοτών και των εργαζομένων για μικρές αυξήσεις (στο επίπεδο του 1% όπως διαφάνηκε από τις διαπραγματεύσεις των εμποροϋπαλλήλων με την ΕΣΕΕ) θα αποτελούσε ένα πολύ καλό διαπραγματευτικό όπλο για την κυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλίσει την έγκριση της τρόικας.
“Μια συμφωνία που θα εξασφάλιζε κοινωνική ειρήνη θα μπορούσε να γίνει κατανοητή από την τρόικα” υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Λοβέρδος, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία των κοινωνικών εταίρων και στο θέμα της διαιτησίας “πάντοτε στο πλαίσιο των όσων περιγράφονται στο μνημόνιο”.
enet

Αυθαίρετη μετάφραση δική μου: Αν είμαστε καλά παιδιά (συμφωνία των κοινωνικών εταίρων) και καθόμαστε ήσυχα (κοινωνική ειρήνη), η μαμά τρόικα θα το εκτιμήσει (μια συμφωνία που θα μπορούσε να γίνει κατανοητή), θα μας δώσει το χαρτζιλικάκι (μικρές αυξήσεις στο επίπεδο του 1%), αλλά μην παίρνουν και τα μυαλά σας αέρα (πάντοτε στο πλαίσιο των όσων περιγράφονται στο μνημόνιο).

Χριστός κι απόστολος, τι άλλο θ΄ ακούσουμε!!!
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΗΝ ΜΠΑΡΤΣΑ


O Σάντρο Ροσέλ είναι πλέον και επίσημα ο νέος πρόεδρος της Μπαρτσελόνα καθώς ανέλαβε τα καθήκοντα του 18 μέρες μετά τη νίκη του στις εκλογές.
Πρόκειται για τον 39ο πρόεδρο στην ιστορία των "μπλαουγκράνα" ο οποίος θα διαδεχτεί τον Χουάν Λαπόρτα.
Ο Ροσέλ συγκέντρωσε το 61,35% των ψήφων(35.021) και από τη στιγμή που η ομάδα της Βαρκελώνης έχει 57,088 μέλη είναι αυτός που έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό στην ιστορία των "μπλαουγκράνα".
"Θα είμαι πρόεδρος για όλους. Είμαστε όλοι Μπαρτσελόνα", τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο Σάντρο Ροσέλ.
sport24
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

Γερμανός είχε βάλει ήχο κλήσης στο κινητό του απόσπασμα ομιλίας του Α. Χίτλερ


Ένας Γερμανός είχε βάλει ήχο κλήσης στο κινητό του τηλέφωνο απόσπασμα ομιλίας του Αδόλφου Χίτλερ που τελείωνε με το γνωστό "Sieg Heil" και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τριών χρόνων γιατί παραβίασε το νόμο.
Ο 54χρονος άνδρας συνελήφθη σε σιδηροδρομικό σταθμό μετά από ειδοποίηση της αστυνομίας από πολίτες που ενοχλήθηκαν από τον ήχο του κινητού του, το οποίο και κατασχέθηκε.
"Το τηλέφωνό του ηχούσε με ένα μεγάλο απόσπασμα ομιλίας του Χίτλερ και ο ήχος κορυφώνονταν με το Sieg Heil ενώ στην οθόνη εμφανιζόταν φωτογραφία του Χίτλερ με φόντο τον αγκυλωτό σταυρό" δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Αμβούργου.
Ο άνδρας κινδυνεύει με φυλάκιση για τρία χρόνια, αφού μετά το τέλος του πολέμου, ο γερμανικός νόμος απαγορεύει αυστηρά την υποστήριξη του ναζισμού όπως και το να φέρει κάποιος σήματα ναζιστικά ή να αναφέρει ναζιστικά σλόγκαν.

troktiko

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Ο νέος firefox 4


Ο νέος firefox 4 είναι γεγονός, καθώς η Mozilla έδωσε πριν από μερικές ώρες στη διάθεση του κοινού την πρώτη beta έκδοση για τον Firefox 4 που υποστηρίζεται σε Linux, Mac και Windows και φέρει μία βελτιωμένη μηχανή JavaScript.
Ο νέος firefox 4 θυμίζει έντονα τον Chrome της Google με τις καρτέλες να βρίσκονται στο επάνω τμήμα. Όπως θα διαπιστώσετε οι επιλογές είναι αρκετά πιο απλές. Επίσης αρκετά ακόμη νέα χαρακτηριστικά θα έρχονται στο προσκήνιο.

Τα πρώτα τεστ όμως δεν είναι ενθαρρυντικά καθώς φέρνουν τη νέα αυτή μηχανή JavaScript αρκετά πιο πίσω από τις αντίστοιχες στον Safari 5 και την πρώιμη έκδοση των Chrome 6 και Opera 10.6, ενώ καταφέρνει να ξεπεράσει την αντίστοιχη έκδοση του Internet Explorer 9.

Ωστόσο αυτή δεν είναι η τελική έκδοση, οι φανατικοί του firefox ελπίζουμε ότι μετά την beta έκδοση δεν θα δυσαρεστηθούν.
news247

Δώρο στους μεγάλους της νύχτας

Για μία ακόμη φορά το υπουργείο Υγείας εξαιρεί -όπως και επί Δ.Αβραμόπουλου- τα μεγάλα νυκτερινά κέντρα από τα μέτρα και τα πρόστιμα φωτιά για το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους. Αντίθετα τα μικρά μπαρ και καφέ απειλούνται με λουκέτα
Παράταση έως τις 31 Μαΐου 2011 δίνεται σε όλους τους ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων με ζωντανή μουσική άνω των 300 τ.μ. αλλά και τα καζίνο, προκειμένου να συμμορφωθούν με τα νέα αντικαπνιστικά μέτρα που θα θέσει σε εφαρμογή το υπουργείο Υγείας από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και απαγορεύει δια ροπάλου το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους.
Αν και τα μέτρα ισχύουν με τσουχτερά πρόστιμα από 500 έως 10.000 ευρώ για τα μικρότερα των 300 τετραγωνικών μπαρ και νυκτερινά κέντρα, τα μεγαλύτερα, μεταξύ των οποίων και τα γνωστότερα της νύχτας με τις μεγάλες πίστες και τους καλλιτέχνες των χιλιάδων ευρώ, αφήνονται στο απυρόβλητο με το υπουργείο Υγείας να τους χορηγεί "εν λευκώ" παράταση, όπως και επί υπουργίας Δημ. Αβραμόπουλου, που είχε για πρώτη φορά θεσμοθετήσει μέτρα.
Από την άλλη πλευρά το υπουργείο Υγείας διατηρεί τα πρόστιμα για τους παραβάτες των αντικαπνιστικών μέτρων από την 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόστιμο θα είναι από 50 έως 500 ευρώ, για όποιον πιάνεται να καπνίζει σε μπαρ, κέντρο διασκέδασης ή μικρό κέντρο, ενώ θα πληρώνει και ο ιδιοκτήτης, ο οποίος επιπλέον απειλείται με λουκέτο, εάν αναφερθεί για παράβαση πάνω από μία φορές.

Η σκανδαλώδης εξαίρεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους ιδιοκτήτες των καφέ, μπαρ και μικρών χώρων εστίασης που υποστηρίζουν ότι για μία ακόμη φορά, εξαιρούνται από τους νόμους οι μεγάλοι της νύχτας, με τις διασυνδέσεις και τις προσφορές δωρεάν ψυχαγωγίας, αντίθετα με την κοινή λογική.
news247

Συνταγματικό δικαίωμα το «γρήγορο» Ίντερνετ στη Φινλανδία!!!

Η Φινλανδία είναι από σήμερα η πρώτη χώρα στον κόσμο που κατοχυρώνει συνταγματικά το «δικαίωμα στην ευρυζωνικότητα» για κάθε πολίτη. Η πρόσβαση στο «γρήγορο» Ίντερνετ και η χρήση όλων των διαθέσιμων ευρυζωνικών υπηρεσιών αποτελεί, βάσει νόμου, δικαίωμα που προστατεύεται από το νόμο.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλες οι εταιρείες παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών υποχρεώνονται να εφοδιάσουν όλους τους κατοίκους με σύνδεση ADSL, ταχύτητας τουλάχιστον 1 Mbps. Η ρύθμιση αφορά όλους τους πολίτες της χώρας, όπου κι αν αυτοί διαμένουν, συμπεριλαμβανομένων των αρκτικών περιοχών.
Όπως ορίζει ο νέος νόμος που ψηφίστηκε, η επαρκής πρόσβαση στο Ίντερνετ θεωρείται υπηρεσία που... πρέπει να απολαμβάνουν όλοι, όπως το τηλέφωνο και το ταχυδρομείο. «Από σήμερα ισχύει η υποχρέωση καθολικής παροχής πρόσβασης στο Ίντερνετ με ένα 1 Mbps», δήλωσε ο διευθυντής Δικτύων Επικοινωνίας του υπουργείου Επικοινωνιών, Όλι-Πέκα Ραντάλα.
Για την υπουργό Επικοινωνιών της Φινλανδίας, Σούβι Λίντεν, πρόκειται για «μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της κυβέρνησης στην περιφερειακή πολιτική». «Λάβαμε σοβαρά υπόψη το ρόλο που διαδραματίζει το Ίντερνετ στην καθημερινότητα των Φινλανδών. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες δεν εξυπηρετούν πια μόνο ψυχαγωγικούς σκοπούς. Η Φινλανδία έχει δουλέψει σκληρά προκειμένου να αναπτύξει την Κοινωνία της Πληροφορίας», δήλωσε η υπουργός στο BBC.
Εκτιμάται ότι το 96% των Φινλανδών έχουν ήδη σύνδεση στο Ίντερνετ και ότι μόνο 4.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς Διαδίκτυο. Η κυβέρνηση της χώρας δεσμεύτηκε ότι μέχρι το 2015 θα αυξήσει κατακόρυφα την «ελάχιστη εγγυημένη ταχύτητα», εξασφαλίζοντας σε όλους συνδέσεις 100 Mbps.
alepou

Το νερό της Ψυττάλειας θα πρασινίσει την Αττική..


Το πρασίνισμα της Αττικής, κυρίως στις δυτικές περιοχές και τις ακτές του Σαρωνικού, στηρίζεται στα νερά της Ψυττάλειας. Σήμερα από την επεξεργασία των λυμάτων του λεκανοπεδίου στις εγκαταστάσεις πάνω στο νησί «παράγονται» σε καθημερινή βάση 800.000 κυβικά νερού καλής ποιότητας, που διοχετεύεται στη θάλασσα. Μόνον 5.000 κυβικά αξιοποιούνται για το πότισμα των δένδρων που έχουν φυτευθεί ή προβλέπεται να προστεθούν.
Το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει εξασφαλίσει 30 εκατ. ευρώ για να αξιοποιηθούν σε πρώτη φάση 20.000 κυβικά που θα διοχετευθούν μέσω της Σαλαμίνας στην ακτή του Σκαραμαγκά και να διατεθούν για τη δημιουργία πράσινου στο Ποικίλον Όρος Σε επόμενη φάση οι ποσότητες θα αυξηθούν και θα διατεθούν για
την άρδευση των έργων πράσινου στο παράκτιο μέτωπο, όπως το οικολογικό πάρκο που χωροθετείται σύντομα στην παραλία του Μοσχάτου, αλλά και τις νησίδες πρασίνου που σχεδιάζονται σε όλη την ακτή από το Φάληρο ως τον Άγιο Κοσμά.

Από την επεξεργασία των λυμάτων προκύπτει και λάσπη που με ξήρανση προκύπτει καύσιμο αξιοποιήσιμο από την τσιμεντοβιομηχανία. Από την Ψυττάλεια εξασφαλίζονται κάθε χρόνο 64.480 τόνοι. Το 2011, με την ολοκλήρωση της μονάδας της Σίνδου κοντά στη Θεσσαλονίκη, το ποσοστό της αξιοποίησης της λυματολάσπης θα ξεπεράσει το 50%. Η λυματολάσπη που προέρχεται από τα εργοστάσια των μεγάλων πόλεων της περιφέρειας προβλέπεται σύντομα να διατεθεί στη γεωργία, ως βελτιωτικό του εδάφους.

totefteri.blog

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ 31 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρου Ρακιντζή, που δόθηκε στη δημοσιότητα, μια διευθύντρια του υπουργείου Υγείας μετείχε σε 31 επιτροπές!!!!!
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

Νέα απεργία ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ την επόμενη εβδομάδα

Σε νέα γενική απεργία θα προχωρήσουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στην ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου.
Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ έχουν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν την απεργία την ημέρα ψήφισης του Ασφαλιστικού από τη Βουλή, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 8 Ιουλίου.
Η ΓΣΕΕ προγραμματίζει για την ίδια ημέρα και συγκέντρωση στις 10.00 π.μ. στην Πλ.Κλαυθμώνος. Σε ανακοίνωσή της, η Συνομοσπονδία ζητά την απόσυρση του "αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου και να σταματήσει η κυβέρνηση να νομοθετεί υπέρ των εργοδοτών", καθώς και εντατικοποίηση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή της νέας ΕΓΣΣΕ και να μην αμφισβητηθεί ο ρόλος του ΟΜΕΔ.
Στην ανακοίνωσή της, σημειώνει ότι διεκδικεί την υπογραφή ΕΓΣΣΕ με στόχο την διαφύλαξη του θεσμού, την διασφάλιση του 13ου και 14ου μισθού αλλά και την επίτευξη συμφωνίας για αυξήσεις, οι οποίες στην παρούσα φάση θα δώσουν ανάσα στους εργαζόμενους και ειδικότερα στους χαμηλόμισθους.
enet
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

Πιο «τσουχτερά» τα διόδια ‎στο Ρίο-Αντίρριο

Σε αύξηση της τιμής των διοδίων προχωρά από την Πέμπτη και ο γαλλοελληνικός όμιλος που εκμεταλλεύεται τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, με αιτιολογικό την αύξηση του ΦΠΑ στο 23% και τη σύμβαση παραχώρησης που της επιτρέπει να μετακυλήσει την αύξηση αυτή στους οδηγούς. Για ΙΧ αυτοκίνητα η τιμή γίνεται 12,20 ευρώ. Για μοτοσικλέτες παραμένει 1,80 ευρώ. Για φορτηγά από 18,80 μέχρι 39,50 ευρώ. Για λεωφορεία από 28,20 μέχρι 60,80 ευρώ. Αυξήσεις από 0,20 έως 5,50 ευρώ επιβάλλονται και στις κάρτες διελεύσεων.
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

Η ιστορία του αγάλματος του Στάλιν: Από την ανέγερση στην αποκαθήλωση

Οι αρχές της Γεωργίας αποκαθήλωσαν την προηγούμενη βδομάδα άγαλμα του Ιωσήφ Στάλιν από την κεντρική πλατεία της πόλης Γκόρ. Το Γκόρι είναι η γενέτειρα του Ιωσήφ Βισαριόνοβιτς Τζουγκασβίλι, που έμεινε στην ιστορία με το όνομα Στάλιν (ατσαλένιος).
Η επιχείρηση αποκαθήλωσης του μοναδικού, σε όλη την πρώην Σοβιετική Ένωση, αγάλματος του αμφιλεγόμενου ηγέτη από την κεντρική πλατεία της πόλης, που στήθηκε με άκρα μυστικότητα, ξεκίνησε νύχτα και είχε ολοκληρωθεί πριν από το ξημέρωμα.

«Οι κάτοικοι της πόλης έχουν χωριστεί σε δύο "στρατόπεδα", μετά τη μυστική αποκαθήλωση του αγάλματος του Στάλιν και δεν αποκλείεται να
υπάρξει και διαδήλωση», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, από την Τιφλίδα, ο ομογενής Πλάτων Μιτιτανίδης, πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας του Γκόρι.

«Όπως ανακοίνωσε, ο υπουργός Πολιτισμού, Νίκα Ρουρούα, το άγαλμα του "φοβερού δικτάτορα", όπως τον αποκάλεσε, θα μεταφερθεί έξω από το μουσείο του Στάλιν, που επίσης σχεδιάζουν να αλλάξουν. Εκεί, όπως είπε ο κ. Ρουρούα, θα υπάρξει ειδικό τμήμα για τα εκατομμύρια θύματα των Σταλινικών διώξεων», μας ανέφερε ο κ. Μιτιτανίδης.

Στην πλατεία του Γκόρι, των 68.000 κατοίκων, στη θέση του αγάλματος του Στάλιν θα στηθεί μνημείο των θυμάτων του «πολέμου» της Γεωργίας με τη Ρωσία, το 2008.

Με αίμα υπερασπίστηκαν το άγαλμα οι Γεωργιανοί το 1956

Το επιβλητικό μπρούτζινο άγαλμα, ύψους 6 μέτρων, τοποθετημένο πάνω σε μια πελώρια μαρμάρινη βάση, ήταν έργο των Γεωργιανών γλυπτών Νικανίτζε και Ματσαμπέλι και στήθηκε το 1952 στο σημείο που το φιλοξενούσε μέχρι σήμερα. Μετά το θάνατο του Στάλιν, το 1953, επιχειρήθηκε, ανεπιτυχώς, κάποιες φορές η αποκαθήλωση του αγάλματος. Μία απ' αυτές ήταν το 1956, όταν γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της ΕΣΣΔ ήταν ο Νικήτα Χρουστσόφ.

«Χύθηκε αίμα τότε, καθώς ο κόσμος, σύσσωμος, υπεραμύνθηκε του αγάλματος του Στάλιν», θυμάται ο Πλάτων Μιτιτανίδης και προσθέτει: «Στην πόλη τότε συγκεντρώθηκε σύσσωμος ο πληθυσμός του Γκόρι, αλλά και από την Τιφλίδα και πολλές άλλες πόλεις της Γεωργίας, που ήρθε αντιμέτωπος με τανκς και ένοπλους φαντάρους, που έριχναν στο "ψαχνό"».

Υπήρξαν πολλά ανθρώπινα θύματα, τότε, το άγαλμα όμως παρέμεινε στη θέση του, για να θυμίζει σε όλους τον άνθρωπο που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ιστορία όχι μόνο της Ρωσίας, αλλά και της Ευρώπης. Άλλη μια απόπειρα αποκαθήλωσης του αγάλματος είχε γίνει και τη δεκαετία του ΄70.Μεταξύ ανθρώπου και ΘεούΤο μουσείο Στάλιν, πλάι στο πατρικό σπίτι του, ιδρύθηκε το 1952, αρχικά ως Μουσείο της Επανάστασης, ενώ μετά το θάνατο του, στις 5 Μαρτίου 1953, πήρε το όνομά του.

Ακόμα και σήμερα αποτελεί πόλο έλξης εκατοντάδων επισκεπτών, που έρχονται εκεί απ΄ όλη τη Ρωσία, κάτι που διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασι, κατά την επίσκεψή μας στο Γκόρι, στις αρχές Ιουνίου. Με πολύ ενδιαφέρον, μικροί μαθητές, με τους δασκάλους τους, προσέρχονταν για να δουν από κοντά κειμήλια και ντοκουμέντα από τη ζωή του Στάλιν.

Όπως μας είπαν επισκέπτες του μουσείου, παρ΄ όλη την προσπάθεια που καταβάλλεται από την κυβέρνηση να σπιλωθεί το όνομα του Στάλιν, οι Γεωργιανοί και πολύ περισσότερο οι κάτοικοι του Γκόρι, τιμούν την προσφορά του σημαντικότερου ηγέτη του 20ού αιώνα, που νίκησε το φασισμό, και τον τοποθετούν "κάπου μεταξύ ανθρώπου και Θεού". Μας θυμίζουν ότι, όσοι πήγαιναν στο πόλεμο ζητωκραύγαζαν, "Για τον Στάλιν, για την Πατρίδα", αλλά και την άρνησή του να ανταλλάξει το γιο του, απλό φαντάρο, με στρατηγό του Χίτλερ.

Την προσοχή του επισκέπτη τραβά και το θωρακισμένο βαγόνι του Στάλιν, που έχει στηθεί στην αυλή του μουσείου. Μ' αυτό, όπως μας είπαν, ο Στάλιν ταξίδεψε στην περίφημη Διάσκεψη Κορυφής της Τεχεράνης (28 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 1943). Το βαγόνι μεταφέρθηκε στο Γκόρι το 1979 από το Ροστόφ, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννηση του Στάλιν.

Στο εκθετήριο του μουσείου, μεταξύ των πολλών σουβενίρ-αναμνηστικών με τη μορφή του Στάλιν -σε τιμές όχι και τόσο προσιτές- πωλείται, εμφιαλωμένο, και το αγαπημένο κρασί του Γεωργιανού στην καταγωγή ηγέτη, που ακόμα και σήμερα «μεθάει» κόσμο με τις ιδέες και τα οράματά του.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τεστ σάλιου ανιχνεύει μορφές καρκίνου

Ιάπωνες και Αμερικανοί επιστήμονες ανέπτυξαν από κοινού μια νέα τεχνική διάγνωσης, που επιτρέπει την ταχεία ανίχνευση διαφόρων μορφών καρκίνου, με τη χρήση ενός απλού τεστ σάλιου.
Οι ερευνητές από το ιαπωνικό πανεπιστήμιο Κέιο και από το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας - Λος Άντζελες (UCLA) στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι η νέα μέθοδος μπορεί να διαγνώσει με υψηλό ποσοστό επιτυχίας τον καρκίνο του παγκρέατος, του μαστού και του στόματος.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν δείγματα σάλιου από 215 άτομα, μεταξύ των οποίων και καρκινοπαθείς, και μπόρεσαν να εντοπίσουν 54 ουσίες, η παρουσία των οποίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση του καρκίνου.
Αναλύοντας περαιτέρω αυτές τις ουσίες, το τεστ ανίχνευσε το 99% των περιπτώσεων καρκίνου του παγκρέατος, το 95% των περιστατικών καρκίνου του μαστού και το 80% των καρκινικών όγκων στο στόμα.

Το τεστ χρειάζεται μισή μέρα το πολύ για να δώσει διαγνωστικά αποτελέσματα.

Η νέα τεχνολογία μπορεί να ανιχνεύσει ταυτόχρονα μέχρι 500 διαφορετικές ουσίες στο σάλιο, όπως είπε ο καθηγητής Τομογιόσι Σόγκα του Ινστιτούτου Προωθημένων Βιοεπιστημών του πανεπιστημίου Κέιο.

Το ποσοστό επιβίωσης από τον καρκίνο του παγκρέατος και του στόματος είναι χαμηλό, κυρίως επειδή δεν υπάρχουν σαφή συμπτώματα στα πρώτα στάδια, με συνέπεια να καθυστερεί η διάγνωση.

Ελπίζεται ότι το νέο τεστ θα διευκολύνει και θα επιταχύνει τη διαδικασία έγκαιρης ανίχνευσης της νόσου.

Εκτός από τον καρκίνο, οι επιστήμονες δήλωσαν ότι θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν το νέο τεστ σάλιου για τη διάγνωση και άλλων ασθενειών.
enet

Εκλογές στη ΝΔ: «Όσοι είναι ….επικίνδυνοι, τους κονταίνουμε!»

Είχα, παλαιόθεν, αλλεργία με τα εσωκομματικά. Θυμάμαι, πρωτοετής φοιτητής, ασχολήθηκα για λίγο σε μια τοπική της Β Αθηνών. Ο πρόεδρος της, «αστέρι», μ’ ανέβαζε, «αστέρι» με κατέβαζε! Με έπεισε να θέσω υποψηφιότητα στις εσωκομματικές εκλογές. Μου είπε μάλιστα να μην ασχοληθώ, γιατί αυτός θα προωθούσε την εκλογή μου. Και δεν ασχολήθηκα. Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, το «αστέρι», το κατάπιε μια «μαύρη τρύπα»! Συγκέντρωσα τον συγκλονιστικό αριθμό των 3 ψήφων! Έσχατος και καταϊδρωμένος! Σκεφθείτε και να μη με στήριζε! Ο πρόεδρος, ένας απόστρατος, είχε λάβει το σύνολο των ψηφισάντων 156! Λίγους ψήφους πάνω, λίγους κάτω, πήραν και τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής!
Μια μέρα, τυχαία, συνάντησα στο δρόμο ένα μέλος της Τ.Ε. και μου εξήγησε τι συνέβη. Ο Πρόεδρος, επειδή με θεωρούσε …επικίνδυνο και όχι «ακραιφνή δεξιό», έδωσε εντολή να με μαυρίσουν. «Μα τότε γιατί επέμενε να θέσω υποψηφιότητα» ρώτησα, ο αφελής. «Γιατί, σε ήθελε ηττημένο», ήταν η απάντηση. Ήταν το πρώτο εσωκομματικό μου μάθημα. «Όσοι είναι ….επικίνδυνοι, τους κονταίνουμε!»

Μετά από καμιά δεκαριά χρόνια, κάποιοι φίλοι με έπεισαν να ασχοληθώ εκ νέου σε μια τοπική. Όταν ο Μητσοτάκης εξελέγη αρχηγός, το σύστημά του, με διέγραψε με συνοπτικές διαδικασίες και απαξιωτική αιτιολογία, επειδή είχα υποστηρίξει τον Στεφανόπουλο! Επικεφαλής του Πειθαρχικού ήταν ο κ. Απόστολος Κράτσας, ο οποίος την Κυριακή επανεξελέγη μέλος της Πολιτικής Επιτροπής! Εννοείται ότι δεν με κάλεσαν ποτέ σε απολογία! Τι ερωτήσεις είναι αυτές! Δεύτερο, εσωκομματικό μάθημα: όταν υποστηρίζεις τον αντίπαλο του Αρχηγού, είσαι επίσης …επικίνδυνος! Και ανεπιθύμητος! Μ’ αυτό το «βεβαρυμένο ιστορικό», έπαψα να ασχολούμαι με τα εσωκομματικά.

Τα διλήμματα του προέδρου

Ας έρθουμε τώρα στο αποτέλεσμα της νεοεκλεγείσας Πολιτικής Επιτροπής. Κατ’ αρχήν τίθεται ένα ερώτημα: Έχει να διαδραματίσει κανένα σοβαρό ρόλο, για να συμμετέχουν εκεί στενοί συνεργάτες του προέδρου; Αν η απάντηση είναι όχι, τότε κακώς έθεσαν υποψηφιότητα!

Αν, η απάντηση είναι ναι, τότε η συζήτηση αλλάζει. Προφανώς και είναι δικαίωμα του προέδρου να έχει τους δικούς τους ανθρώπους. Το κάνουν όλοι οι πρόεδροι παντού. Ο Σαμαράς, όμως, είχε το εξής δίλημμα. Αν παρενέβαινε ο ίδιος και στήριζε τους στενούς του συνεργάτες και εκλεγόταν πρώτοι στη σχετική ψηφοφορία, την επαύριον, όλοι θα κραύγαζαν ότι ο πρόεδρος στήνει προσωπικούς κομματικούς μηχανισμούς. Αν ο Σαμαράς, παρέμεινε ουδέτερος και οι στενοί του συνεργάτες είτε αποτύγχαναν να εκλεγούν, είτε εκλεγόταν χαμηλά, τότε οι ίδιο καλοθελητές, θα παρατηρούσαν σκωπτικά, ότι «αποδοκιμάστηκαν οι άνθρωποι του προέδρου»!

Οι κομματάρχες

Εδώ, όμως, προκύπτει ένα ζήτημα. Κάποιοι συνεργάτες του προέδρου εξελέγησαν πολύ ψηλά στη σχετική ψηφοφορία. Κάποιοι άλλοι, είτε εξελέγησαν χαμηλά, είτε απέτυχαν να εκλεγούν! Δεν είμαι ειδικός στους «γραμμητζίδες», αλλά είναι, ηλίου φαεινότερο, ότι ακολουθήθηκαν δυο μέτρα και δυο σταθμά! Κάποιοι πριμοδοτήθηκαν και κάποιοι όχι. Και για να το πω ωμά: κάποιοι μπορεί και να επιχείρησαν κοντύνουν κάποιους! Έτσι για να μην πάρουν και πολύ φόρα! Αυτό είναι ανησυχητικό. Δηλαδή, οι κύριοι Ζωντανός, Αγγέλακας, Σταμάτης και Γεροντόπουλος, εκλέγονται ψηλά στη λίστα, ενώ ο κ. Λαζαρίδης στις τελευταίες θέσεις και ο κ. Κρανιδιώτης αποτυγχάνει να εκλεγεί! Αν, όντως, συνέβη αυτό, οι υπεύθυνοι του Οργανωτικού, έπρεπε, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, να φύγουν από τη Ρηγίλλης!. Γιατί δεν έκαναν ζημιά στον Λαζαρίδη και τον Κρανιδιώτη, αλλά στον ίδιο τον πρόεδρο!

Οι παλαιοκομματικοί

Ένα άλλο ζήτημα που σχολιάστηκε αρνητικά ήταν η …επιβίωση των παλαιοκομματικών …δεινοσαύρων!

Ουδεμία έκπληξη μου προκάλεσε και ούτε με απασχολεί ιδιαίτερα, αρκεί να μην αποτελούν την πλειοψηφία!

Εδώ, ο κ. Παπανδρέου έχει τον Ανωμερίτη επικεφαλής της επιτροπής δεοντολογίας!

Στα κόμματα πάντα υπάρχει μια ομάδα που έχει αυτό το ταλέντο. Είναι ικανοί στο να παραγοντίζουν και να μαζεύουν ψήφους! Για αυτό και επιβιώνουν!

Ας είμαστε ρεαλιστές, κανένα κόμμα δεν κατάφερε ποτέ να απαλλαγεί οριστικά από τα βαρίδια του παρελθόντος! Είναι σαν τις ..γρατσουνιές σ’ ένα καινούργιο αυτοκίνητο!

Οι αριστίνδην

«Φαντάζεσαι τον Κωνσταντίνο Τσάτσο να μαζεύει ψήφους; Θα είναι προσβολή για τον ίδιο!», μου είχε πει κάποτε ο Τάκης Λαμπρίας, στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Συζητούσαμε για τους Βουλευτές Επικρατείας και μου εξήγησε το σκεπτικό του Καραμανλή όταν καθιέρωσε το θεσμό. Βέβαια στην πορεία η ιδέα εκφυλλίστηκε και το ψηφοδέλτιο Επικρατείας είναι μέσο βολέματος ..ημετέρων. Ας πούμε τι δουλειά είχε ο Σιούφας στο Επικρατείας με δυο χρόνια θητεία στην Προεδρία της Βουλής;

Έκανα αυτή τη διαδρομή στο παρελθόν γιατί, κατά τη γνώμη μου, στον πρόεδρο πρέπει να παρέχεται η ευχέρεια υπόδειξης κάποιων συνεργατών του, ως αριστίνδην, στην Πολιτική Επιτροπή. Ο αριθμός να είναι μικρός για να μην αλλοιώνεται η σύνθεση της Επιτροπής και η βούληση της βάσης. Οι άνθρωποι αυτοί, είτε επειδή είναι σχετικά άγνωστοι στο κομματικό ακροατήριο, είτε επειδή δεν έχουν το ταλέντο να συγκεντρώνουν ψήφους, είτε επειδή δεν πρέπει να φθείρονται με εσωκομματικές διαδικασίες, πρέπει να διορίζονται με απόλυτη ευθύνη του προέδρου. Εδώ θα διοριστούν δυο αντιπρόεδροι, θα χάλαγε ο κόσμος, αν στην Πολιτική Επιτροπή, ο πρόεδρος πρότεινε 5-10 συνεργάτες του;

Συμπέρασμα:

-Ο πρόεδρος εξελέγη ενισχυμένος και αναβαθμισμένος από τη διαδικασία αυτή

-Κάποιοι όμως από το περιβάλλον του, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αποστολή τους είναι να διευκολύνουν τον πρόεδρο και όχι να προωθούν τον εαυτό τους.

- τα κομματικά στελέχη δεν ανανεώνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Σημασία έχει ποιοι παίρνουν τις αποφάσεις και βγαίνουν μπροστά.

-Η Ν.Δ. επειδή στο παρελθόν είχε στελεχωθεί με άτομα περιορισμένων δυνατοτήτων, δεν έχει την πολυτέλεια να απομονώνει άξιους και ικανούς με διάθεση να προσφέρουν.

Τέλος, πρέπει να καταλάβουν ότι, από εδώ και στο εξής, όλοι κρίνονται και τα κριτήρια θα είναι αυστηρά. Προέχει η ενότητα.

Η Ν.Δ. πλήρωσε ακριβά τις προσωπικές στρατηγικές στελεχών και δελφιναρίων. Τα παθήματα του παρελθόντος ας γίνουν μαθήματα!

Κώστας Ροδινός
antinews

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ;

Είδα το βράδυ στο Λαζόπουλο ένα βίντεο από ειδήσεις του MEGA που πέρασε στα ψιλά μέσα στον καθημερινό καταιγισμό των γεγονότων. Ο Γ. Πρετεντέρης μιλώντας για το μνημόνιο ανέφερε ότι υπάρχει όρος που μπλοκάρει την εκταμίευση μιας από τις επόμενες δόσεις του δανείου σε περίπτωση προκήρυξης εκλογών. Τι έκτρωμα είναι αυτό το μνημόνιο και πόσοι όροι μένουν κρυφοί και πασάρονται σιγά σιγά για να πάθουμε μιθριδατισμό; Δηλαδή άλλαξε το πολίτευμα; Δεν έχουμε προεδρευόμενη, κοινοβουλευτική δημοκρατία; Απαγορεύονται οι εκλογές; Δεν υφίσταται η αρχή της δεδηλωμένης του Χ. Τρικούπη; Κι αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση παραιτηθούν τι γίνεται; Ή μήπως δεν το επιτρέπει το ΔΝΤ;

ΥΓ Να μην ξεχνάμε ότι ιστορικά τον τελευταίο αιώνα όποια χώρα έκανε πατσαβούρα το Σύνταγμα το πλήρωσε ακριβά.
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

Email – απάτη για δήθεν επιστροφή φόρου από την εφορία

Την προσοχή των χρηστών του Διαδικτύου εφιστά το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Saferinternet.gr, καθώς ενδέχεται να λάβουν μέσω email μήνυμα – απάτη που φαίνεται ότι έχει σταλεί από το υπουργείο Οικονομικών. Στο μήνυμα περιλαμβάνεται το λογότυπο του Υπουργείου, καθιστώντας το απατηλό μήνυμα αρκετά αληθοφανές.
Στο συγκεκριμένο μήνυμα ο παραλήπτης ενημερώνεται ότι (δήθεν) δικαιούται κάποιο ποσό ως επιστροφή φόρου και για να το παραλάβει άμεσα, θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην ηλεκτρονική φόρμα που του δίδεται. Εκεί, ζητούνται τα προσωπικά δεδομένα του παραλήπτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ κ.α), στοιχεία πρόσβασης σε τραπεζικό λογαριασμό (όνομα χρήστη-userid και συνθηματικό-password), καθώς και όλα τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας.

Σε περίπτωση που λάβετε αυτό το μήνυμα ή αντίστοιχα μηνύματα από τράπεζες και άλλους οργανισμούς, στα οποία σας ζητούν να συμπληρώσετε στοιχεία σας για να λάβετε κάποιο χρηματικό ποσό, θα πρέπει:

• Να έχετε επίγνωση ότι κανένας σοβαρός και αξιόπιστος οργανισμός ή εταιρεία δεν χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τέτοιου είδους υποθέσεις.

• Μην απαντάτε ποτέ σε τέτοιου είδους μηνύματα. Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε, είναι να τα διαγράψετε και να ενημερώσετε την εταιρεία ή τον οργανισμό που εμφανίζεται ως αποστολέας για το περιστατικό.

• Μην συμπληρώνετε διαδικτυακές φόρμες στο Διαδίκτυο, χωρίς να έχετε διαβάσει κάποιο κείμενο (όροι χρήσης/πολιτική απορρήτου), το οποίο να προσδιορίζει τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία που θα καταχωρίσετε. Αν έχετε αμφιβολία για την αξιοπιστία κάποιου e-mail, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία/οργανισμό και να τους ρωτήσετε για το μήνυμα που λάβατε.

skai.gr

Σκηνικό κρίσης - Τουρκικό σκάφος ερευνών στη Σαμοθράκη - Διάβημα του ΥΠΕΞ

Σκηνικό κρίσης πάει να στήσει η Τουρκία στο Βόρειο Αιγαίο τις τελευταίες ώρες με το ωκεανογραφικό ερευνητικό σκάφος Α599 TCG Çeșme να προχωρά σε πετρελαϊκές έρευνες σε περιοχή, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, σαφώς "υψηλού πετρελαϊκού ενδιαφέροντος", 15 μίλια βόρεια της Σαμοθράκης από τις 05.20 σήμερα μέχρι αργά το απόγευμα. Πορεία ανατολική έχει λάβει από ώρα 15.00 περίπου το τουρκικό σκάφος με αποτέλεσμα αυτή την στιγμή να βρίσκεται σε απόσταση 3,5 μιλίων από τις ακτές της Ανατολικής Θράκης, εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το σκάφος έχει "δέσει" στο λιμάνι του Αίνου, κάτι που σημαίνει ότι δεν αποχωρεί από την περιοχή και συνεπώς δεν αποκλείεται να επανέλθει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
defencenet
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

Στις 6 Ιουλίου τελικά τα αποτελέσματα των πανελλαδικών Από την Τετάρτη 7 Ιουλίου μέχρι και την Τρίτη 20 Ιουλίου η κατάθεση των μηχανογραφικών


Νωρίτερα κατά μία ημέρα, στις 6 και όχι στις 7 Ιουλίου, θα εκδοθούν τελικά τα αποτελέσματα των βαθμολογιών στα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων και αμέσως μετά θα αρχίσει η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων για τη εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του υφυπουργού Παιδείας, Ιωάννη Πανάρετου, οι ενδιαφερόμενοι να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο από την Τετάρτη 7 Ιουλίου μέχρι και την Τρίτη 20 Ιουλίου.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι, ύστερα από προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων, οι γραπτοί βαθμοί των μαθημάτων της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄), τα οποία εξετάστηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο, θα αναρτηθούν τελικά μία μέρα νωρίτερα, δηλαδή την Τρίτη 6 Ιουλίου 2010 μετά τις 12 το μεσημέρι σε όλα τα Λύκεια της χώρας.

Τις επόμενες ημέρες θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι για τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων, καθώς και τις ακριβείς ημερομηνίες χορήγησης της Βεβαίωσης Πρόσβασης από τα Λύκεια.

VORIA.GR

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ BLOGGERS


"...Θα πρέπει ο πολίτης, θα πρέπει και οι bloggers, ναι, καλώ και τους bloggers, να βοηθήσουν και να συμβάλουν δημιουργικά, όπως βέβαια και τα συμβατικά Μέσα Ενημέρωσης, να συμμετάσχουν ενεργά στην επισήμανση, στην ανάδειξη των αρνητικών, που θα αποκαλυφθούν και θα αποκαλύπτονται, αλλά και στη δημιουργία προτάσεων, που μπορεί να αποτελέσουν ακόμη και προτάσεις νόμου."

Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

Το υπ. Παιδείας δημιουργεί μηχανισμό για την καταγραφή όλων των φορέων που χορηγούν βεβαιώσεις – πιστοποιητικά-τίτλους σπουδών απόκτησης γνώσεων – δεξ

Τη δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού/συστήματος μέσω του οποίου θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία των φορέων που χορηγούν βεβαιώσεις – πιστοποιητικά-τίτλους σπουδών απόκτησης γνώσεων – δεξιοτήτων - ικανοτήτων όλων των βαθμίδων όπως πχ δευτεροβάθμια (ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ), μετα-δευτεροβάθμια (ΙΕΚ), τριτοβάθμια (ΑΕΙ & ΤΕΙ), αδιαβάθμητη(ΚΕΚ, ΙΒΕΠΕ κ.α.) με χρήση μίας ενιαίας ηλεκτρονική βάση δεδομένων , αποφάσισε το υπ. Παιδείας, στο πλαίσιο της ίδρυσης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων .
Επιδίωξη του υπ. Παιδείας είναι να υπάρξει μία πληρέστερη εικόνα όλων των εκπαιδευτικών φορέων που χορηγούν βεβαιώσεις – πιστοποιητικά-τίτλους σπουδών απόκτησης γνώσεων – δεξιοτήτων - ικανοτήτων στην χώρα.

Στην εν λόγω βάση δεδομένων θα καταγράφονται ως ελάχιστες πληροφορίες:

Επωνυμία και λοιπά Στοιχεία φορέων ,
Είδος πιστοποιήσεων (σε τι έγκειται, τίνος αρμοδιότητα είναι πχ ΥΠΕΠΘ, ΥΠΑΝ, ΟΑΕΔ, Νομαρχίες, Δήμοι, Επιμελητήρια κ.α.),
Είδος και Τόπος Σπουδών ήτοι α) Θεωρητική Eκπαίδευση και Κατάρτιση, β) Πρακτική εξάσκηση (on-the-job), υποχρεωτική (π.χ. Μαθητεία) ή προαιρετική ή γ) Συνδυασμός (α) και (β)
Ολοκλήρωση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ήτοι:
α) Ονομασία τίτλου (δίπλωμα, πτυχίο, πιστοποιητικό),
(β) Διαδικασία ολοκλήρωσης: β1) Με εξετάσεις από τον ίδιο τον πάροχο, β2) Με εξετάσεις από φορέα/οργανισμό, συμβεβλημένο με τον πάροχο, β3) Με επιπρόσθετη πιστοποίηση από τρίτο φορέα, β4) Με απλή βεβαίωση συμμετοχής.
γ) (Τυχόν) δυνατότητες πρόσβασης σε ανώτερη βαθμίδα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
esos

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ (25-6-2010)

Στη συνεδρίαση της 25ης Ιουνίου 2010 το ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας συζήτησε και αποφάσισε για τα παρακάτω θέματα:

1.Για τις κενούμενες θέσεις Διευθυντών σε δύο Δημοτικά Σχολεία του 1ου Γραφείου Π.Ε εισηγήθηκε ως εξής:
α. Την τοποθέτηση του Νίκου Σικαλιά στη θέση του Διευθυντή του 10ου Δ.Σ Χαλανδρίου. Να σημειώσω ότι ο Νίκος κατείχε έως τώρα την ίδια θέση, αναπληρώνοντας συνάδελφο που συνταξιοδοτείται.
β. Την τοποθέτηση του Νίκου Μαρίνη στη θέση του Διευθυντή του 1ου Δ.Σ Νέου Ψυχικού.
Και στους δύο (2) συναδέλφους, εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους.

2. Από τις τρεις (3) αιτήσεις αναγνώρισης μεταπτυχιακών τίτλων, ως προς την συνάφεια με το εκπαιδευτικό έργο και την καταβολή του αντίστοιχου επιδόματος, το συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για τους δύο (2) συναδέλφους. Η μια αίτηση που απορρίφθηκε μπορεί να επανεξεταστεί από το Συμβούλιο , σε επόμενη συνεδρίαση, εφόσον η συνάδελφος καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επίσημη μετάφραση όταν πρόκειται για ξενόγλωσσο τίτλο και αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που να αποδεικνύει την συνάφεια του τίτλου με την εκπαίδευση)

3.Εισηγήθηκε θετικά στις αιτήσεις δύο (2) συναδέλφων για άσκηση ιδιωτικού έργου επ' αμοιβή.
Να ενημερώσω τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται να ασκήσουν έργο με αμοιβή ότι η αίτησή τους θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να αποδεικνύεται ότι το έργο είναι σύννομο με το άρθρο 31 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007) και των σχετικών με τους εκπαιδευτικούς εγκυκλίων.

5. Αναγνώρισε εκπαιδευτική προϋπηρεσία για μισθολογική εξέλιξη σε μία συνάδελφο . Ανάλογο αίτημα συναδέλφου απερρίφθη επειδή δεν πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις
Για το συγκεκριμένο ζήτημα να σας ενημερώσω ότι όπως ορίζεται από τις διατάξεις της αρ. 2/72757/0022/31-12-03 εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι προϋπηρεσίες που αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3205/03, θα πρέπει να αποδεικνύονται από πιστοποιητικά των αρμόδιων υπηρεσιών που έχουν εκδοθεί με βάση επίσημα στοιχεία και στα οποία (πιστοποιητικά) θα πρέπει να αναφέρονται οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, ο τρόπος μισθοδοσίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), καθώς και η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Χρήσιμη διευκρίνιση από το Υπουργείο με την οποία ξεκαθαρίζει ότι οι πίνακες διευθυντών σχολικών μονάδων του 2007 ισχύουν και ότι οι κενούμενες θέσεις θα καλύπτονται από αυτούς.
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Για να δείτε τις αποσπάσεις εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας πατήστε εδώ
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

Τα ωάρια στην κατάψυξη μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος

Αρκετές γυναίκες που έχουν ξεπεράσει τα 30 επιθυμούν να παγώσουν τα ωάριά τους, μέχρι να βρουν τον «κ. Κατάλληλο», σύμφωνα με έρευνα βελγικής κλινικής.
Σύμφωνα με τη μελέτη οι μισές από τις γυναίκες που ερωτήθηκαν αν θα πάγωναν τα ωράριά τους για να αποφύγουν την πίεση της εύρεσης ενός συζύγου απάντησαν θετικά ενώ το ένα τρίτο δήλωσε ότι θα το έκανε για να αντιμετωπίσει προβλήματα στειρότητας. Πολλές γυναίκες, δεν θα δίσταζαν επίσης να προχωρήσουν στη διαδικασία για να μπορέσουν να αφοσιωθούν στην επαγγελματική τους καριέρα, πριν ασχοληθούν με τη μητρότητα, εκτιμά ξεχωριστή βρετανική έρευνα.
Η βελγική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε σχεδόν 200 φοιτήτριες έδειξε ότι το 80% των φοιτητών ιατρικής θα πάγωναν τα ωράριά τους με σκοπό να καθυστερήσουν τη δημιουργία οικογένειας. Μεταξύ των σπουδαστών αθλητικών και εκπαίδευσης, το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 50%.

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι μια σχετικά καινούργια, ακόμη, τεχνολογία, κατά την οποία μια γυναίκα μπορεί να φυλάξει τα ωάριά της σε περίπτωση που επιλέξει στο μέλλον την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Οι πιθανότητες επιτυχίας είναι μεγαλύτερες με τις νεαρές γυναίκες αλλά οι περισσότερες γυναίκες σήμερα, επιλέγουν τη διαδικασία μετά τα 30 έτη, ως "έσχατη λύση".

Το μέσο κόστος της κρυοσυντήρησης ενός ωαρίου είναι περίπου 3.000 στερλίνες στη Βρετανία ανά προσπάθεια ενώ ενδέχεται να χρειαστούν μέχρι και τρεις προσπάθειες για τη διατήρηση ικανοποιητικού αριθμού ωαρίων.

Μιλώντας στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας, η καθηγήτρια Τζουλί Νέκεμπροκ, που πραγματοποίησε, αντίστοιχη, μικρότερη έρευνα δήλωσε ότι οι γυναίκες, που είχαν κατά μέσο όρο ηλικία 38 ετών δεν ανέμεναν να χρησιμοποιήσουν τα ωάριά τους μέχρι την ηλικία των 43 ετών.

Οι γυναίκες αυτές είχαν σχέσεις στο παρελθόν αλλά δεν ήθελαν να κάνουν παιδί επειδή δεν είχαν βρει τον κατάλληλο σύντροφο, σύμφωνα με την ίδια.
enet

Διακοπές... χωρίς στρες!!!

Επιτέλους! Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει και ο καιρός για τις καλοκαιρινές διακοπές σου δε φαίνεται πια τόσο μακρινός. Και μπορεί, δεδομένων των τελευταίων οικονομικών εξελίξεων, να μη λείψεις όσο καιρό θα ήθελες πραγματικά, αλλά, όπως και να έχει, πριν φτιάξεις τις βαλίτσες σου θυμήσου ότι υπάρχουν κάποια βασικά πράγματα που δεν πρέπει να ξεχάσεις να κάνεις στο σπίτι σου. Για να το βρεις στη θέση του όταν γυρίσεις, δηλαδή!
Αντιπερισπασμός. Το βασικότερο πράγμα που πρέπει να κάνεις πριν φύγεις είναι να φροντίσεις να μη μοιάζει το σπίτι ακατοίκητο. Και πρώτα από όλα τσέκαρε το φως. Υπάρχουν στο εμπόριο ειδικοί χρονοδιακόπτες που μπορείς να προμηθευτείς και να συνδέσεις σε ένα ή δύο συγκεκριμένα φωτιστικά σε σημεία του σπιτιού που μπορεί να φαίνονται από έξω. Ή ακόμη καλύτερα, στα φώτα της βεράντας. Το καλύτερο βέβαια είναι... να αφήσεις το κλειδί σε κάποιον φίλο ή συγγενή - δεν μπορεί, όλο και κάποιος θα έχει μείνει πίσω τον καιρό που θα λείπεις εσύ - έτσι ώστε εκείνος να περνάει κάθε μέρα από εκεί, να ανάβει και να σβήνει τα φώτα, ή να ανάβει για λίγο την τηλεόραση.
Ειδοποίησε τους ειδικούς. Σε περίπτωση που έχεις συναγερμό στο σπίτι σου, καλό είναι να ενημερώσεις το κέντρο για πόσο καιρό θα λείπεις. Έτσι, για να έχουν διπλά το νου τους.
Καθάρισε το ψυγείο. Αν λείψεις αρκετές μέρες, μην ξεχάσεις να αδειάσεις το ψυγείο σου από όσα τρόφιμα έχουν φόβο να χαλάσουν στη διάρκεια της απουσίας σου.
Φως για τα φυτά. Σίγουρα θα έχεις μερικές γλάστρες στο σπίτι. Καλό είναι, λοιπόν, πριν φύγεις να τις μαζέψεις όλες σε ένα σημείο του σπιτιού το οποίο φωτίζεται. Δεν είπε ποτέ κανείς ότι τα φυτά εσωτερικού χώρου επιζούν χωρίς φως.
Πλήρωσε εκκρεμότητες. Μπορεί να είναι κάπως "αργά" τα πράγματα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά θέλεις πράγματι να το ρισκάρεις; Μη θεωρείς δεδομένο ότι "κανείς δεν κόβει το ρεύμα τον Αύγουστο" και πήγαινε να τακτοποιήσεις το λογαριασμό πριν φύγεις για να μη βρεθείς προ απροόπτου.
Κρύψε καλά τα τιμαλφή. Κοσμήματα, χρήματα και γενικότερα πράγματα αξίας... Φρόντισε να μην τα αφήσεις σε κοινή θέα. Ακόμη και να μπει κάποιος στο σπίτι, γιατί να του το κάνεις τόσο εύκολο;
Βάλε στην πόρτα το κλειδί. Μην ξεχάσεις να κλειδώσεις την πόρτα και τα παράθυρα και μάλιστα με όσες κλειδαριές έχεις. Και γιατί όχι; Δώσε και ένα ζευγάρι κλειδιά σε κάποιον άλλο για ασφάλεια. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί
korkos

Δωρεάν στο Ίντερνετ

Ο Γιάννης Φαρσάρης, συγγραφέας του JOHNNIE SOCIETY που διαδίδεται δωρεάν, προτείνει συγγράμματα που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο:

e-Βιβλιοθήκη Κλασικών Έργων

Δωρεάν ελληνική βιβλιοθήκη κλασικών έργων, σε μορφή e-book

“Ανδρομάχη” του Ευριπίδη

Ψηφιακό βιβλίο με αποσπάσματα από την “Ανδρομάχη” του Ευριπίδη, σε απόδοση του Θοδωρή Βοριά

“Λόγια της Πλώρης – Θαλασσινά Διηγήματα” | Ανδρέας Καρκαβίτσας

Το βιβλίο “Λόγια της Πλώρης – Θαλασσινά Διηγήματα” του Ανδρέα Καρκαβίτσα, διατίθεται ελεύθερα στο Διαδίκτυο

Παραμύθι “Μια παρέα με… καρδιά!”

Το παιδικό παραμύθι “Μια παρέα με… καρδιά!” της Λήδας Βαρβαρούση διατίθεται ελεύθερα σε μορφή e-book

“Οι ηλίθιοι είναι ανίκητοι…”

Το βιβλίο του Άγγελου Ροδαφίνου με τίτλο “Οι ηλίθιοι είναι ανίκητοι″ διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο σε ηλεκτρονική μορφή

Edutorials | Ελεύθερη πηγή γνώσης για όλους

Ηλεκτρονικά σεμινάρια (video tutorials) στα ελληνικά, για τη χρήση δημοφιλών προγραμμάτων

Άμλετ του Σαίξπηρ | Μετάφραση Ιάκωβου Πολυλά

Ο “Άμλετ” του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε έμμετρη μετάφραση του Ιάκωβου Πολυλά, διατίθεται ελεύθερα στο Διαδίκτυο από το Project Gutenberg

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης | Ποιήματα

Ηλεκτρονική συλλογή ποιημάτων του αξεπέραστου Κωνσταντίνου Π. Καβάφη

Αληθής Ιστορία | Λουκιανός

Η “Αληθής Ιστορία” του Λουκιανού στο πρωτότυπο από τη Βικιθήκη

Ελληνικό δωρεάν πρόγραμμα για πολυτονική γραφή

Δωρεάν ελληνικό πρόγραμμα για πολυτονικό σύστημα γραφής
e-Βιβλιοθήκη Κλασικών Έργων

Ζούμε στην καρδιά της τεχνολογίας

Ο πρώτος ιντερνετικός οικισμός στην Ελλάδα με δίκτυο οπτικών ινών στην Κοζάνη.
«Καθημερινά έχω πρόσβαση σε μια τράπεζα ταινιών και ντοκιμαντέρ. Σερφάρω στο Ίντερνετ με πολύ μεγάλη ταχύτητα, παρακολουθώ δορυφορικά κανάλια και οργανώνω τη δουλειά μου διαδικτυακά».
Κάτοικος του πρώτου ιντερνετικού οικισμού στην Ελλάδα, μόλις δύο χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Κοζάνης, ο κ. Ηλίας Μωυσιάδης εξηγεί στα «ΝΕΑ» πώς είναι να ζεις στην καρδιά της τεχνολογίας. Οι 250 οικογένειες που ζουν στον οικισμό της Πρότυπης Ζώνης Ενεργούς Πολεοδομίας είναι οι πρώτες στη χώρας μας στα σπίτια των οποίων δεν φθάνουν καλώδια χαλκού του ΟΤΕ, αλλά απευθείας το υπερσύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών. (περισσότερα παρακάτω)
«Νιώθω τυχερός που εγκαταστάθηκα στον οικισμό πριν από τέσσερα χρόνια. Εξηγώ σε φίλους τις ψηφιακές παροχές που έχω και δεν με πιστεύουν», λέει ο κ. Μωυσιάδης, ιατρικός επισκέπτης στο επάγγελμα.

Μαζί με τους υπόλοιπους κατοίκους του πρώτου χάι-τεκ οικισμού, απολαμβάνει υπηρεσίες Διαδικτύου, τηλεοπτικών προγραμμάτων κατ΄ επιλογήν, εικονοτηλεφώνου και τηλεκπαίδευσης και το κυριότερο, σε ταχύτητες εκατοντάδες φορές γρηγορότερες από την τεχνολογία ενσύρματης παροχής ψηφιακών υπηρεσιών.

«Το σπίτι μου έχει γεμίσει καλώδια. Δεν ήμουν εξοικειωμένος με την τεχνολογία, όμως πλέον αρχίζω να μαθαίνω. Κατεβάζω δωρεάν ταινίες, σερφάρω στο Διαδίκτυο και μιλάω με τους γείτονές μου με εικονοτηλέφωνο», εξηγεί ο κ. Τάσος Γιούρας, ιδιοκτήτης εστιατορίου.

Ο πρώτος ιντερνετικός οικισμός στην Ελλάδα παρουσιάζεται επίσημα σήμερα στην Κοζάνη, με αφορμή την 3η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ψηφιακών Πόλεων Κεντρικής Ελλάδας (Cities Νet). «Κάποτε οι παππούδες μας βάδιζαν σε χωματόδρομους, τώρα οδηγούμε σε λεωφόρους. Αυτή είναι η αντιστοιχία μεταξύ των καλωδίων χαλκού και του δικτύου οπτικών ινών», δηλώνει χαρακτηριστικά στα «ΝΕΑ» η αντιδήμαρχος Κοζάνης κ. Νούλα Τουμπουλίδου. Η δημοτική αρχή Κοζάνης άρχισε τη μελέτη και κατασκευή του έργου, που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, στις αρχές της δεκαετίας του ΄90.

Ο οικισμός αποτελείται από εργατικές κατοικίες όπου διαμένουν 250 οικογένειες. Εκτός από τα βασικά δίκτυα (ηλεκτροδότηση, αποχέτευση κ.ά.), ο οικισμός επιλέχθηκε για τη λειτουργία πρωτοποριακών για τα ελληνικά δεδομένα τεχνολογικών εφαρμογών. Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης, μέσω του οποίου μπορούν να παρακολουθούν δωρεάν διαδραστικά μαθήματα Πληροφορικής, να αναζητούν πληροφορίες για σχολικές εργασίες, να επικοινωνούν μεταξύ τους ή με τους καθηγητές τους.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ψηφιακών έργων του Δήμου Κοζάνης, έχει τεθεί εδώ και δύο μήνες σε εφαρμογή πρόγραμμα τηλε-εργασίας, μέσω του οποίου οι προνομιούχοι κάτοικοι του πρότυπου οικισμού μπορούν να εργάζονται εξ αποστάσεως σε εταιρείες και επιχειρήσεις εκτός νομού.


Ψηφιακή πόλη

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ προχώρησε στην υλοποίηση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, ενός φόρουμ ηλεκτρονικής επικοινωνίας που τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ και αποτέλεσε τη βάση ανταλλαγής απόψεων για το σχέδιο «Καλλικράτης». Η λίστα των ψηφιακών έργων του δήμου περιλαμβάνει επίσης την εξυπηρέτηση των δημοτών, μέσω Διαδικτύου, για θέματα που αφορούν πληρωμές δημοτικού φόρου, αποστολής πιστοποιητικών ή συμμετοχής σε ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα, την ανάπτυξη δικτύου γεωγραφικών υπηρεσιών πληροφόρησης (GΙS).
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Κώστας Κουκουμάκας
πηγή: tanea.gr

ΦΥΛΛΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Για ενδιαφέρουσες πληροφορίες από παλαιά, ψηφιοποιημένα φύλλα,των εφημερίδων, ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΕΜΠΡΟΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, ΣΚΡΙΠ και ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ κ.ά. μπορεί να ψάξει κάποιος στη σελίδα της Εθνικής Βιβλιοθήκης http://www.nlg.gr/digitalnewspapers/ns/main.html
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

MUST ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ


Στις τρεις πρώτες μεταπολιτευτικές δεκαετίες οι διοργανωτές των διαδηλώσεων φρόντιζαν, για να έχει επιτυχία, προσέλευση και κύρος η πορεία, να καταλήγει στην αμερικανική πρεσβεία. Οι εποχές και οι μόδες άλλαξαν και must προορισμός πλέον είναι η βουλή... Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

Υπουργείο Παιδείας: Δεν απογράφονται οι εκπαιδευτικοί των οποίων η σύμβαση λήγει έως τις 30/06/2010

Η απογραφή και η καταχώρισή της στο http://apografi.gov.gr/ αποτελεί ατομική υποχρέωση κάθε αμειβομένου από το Δημόσιο. Υπόχρεοι προς απογραφή είναι όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, οι αναπληρωτές, οι ωρομίσθιοι και οι εργαζόμενοι με σχέση μίσθωσης έργου. Οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί καθώς και οι καθαριστές-στριες με σχέση μίσθωσης έργου, των οποίων η σύμβαση λήγει έως τις 30/06/2010, δεν απογράφονται.

Οι υπόχρεοι πρέπει να
μπουν στην εφαρμογή και να απογραφούν, από την 1η Ιουλίου, με καταληκτικές ημερομηνίες που διαφέρουν ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους (αν το ΑΦΜ λήγει σε 1 μέχρι τις 12/07/2010, σε 2 μέχρι τις 13/07/2010, σε 3 μέχρι τις 14/07/2010, σε 4 μέχρι τις 15/07/2010, σε 5 μέχρι τις 16/07/2010, σε 6 μέχρι τις 19/07/2010, σε 7 μέχρι τις 20/07/2010, σε 8 μέχρι τις 21/07/2010, σε 9 μέχρι τις 22/07/2010 και σε 0 μέχρι τις 23/07/2010).

Τα έγγραφα που πρέπει να έχει συλλέξει ο υπόχρεος για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της απογραφής του είναι:

- Ένα εκκαθαριστικό φορολογίας, οποιουδήποτε έτους, από το 2002 και μετά

- Η κάρτα κοινωνικής ασφάλισης ή το βιβλιάριο υγείας ή η επιστολή γνωστοποίησης ΑΜΚΑ. Εναλλακτικά, μπορεί να αναζητηθεί ο ΑΜΚΑ στο δικτυακό τόπο http://www.amka.gr στην Ενότητα «Έχω ΑΜΚΑ;»

- Η αστυνομική του ταυτότητα

- Ένας λογαριασμός ΔΕΗ της κατοικίας του

- Ένα πρόσφατο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας

- Οι τίτλοι σπουδών του

Οι υπόχρεοι (εκπαιδευτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι, καθαριστές-στριες) που δεν δύνανται να απογραφούν μόνοι τους ή στο σχολείο που υπηρετούν, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση, συνοδευόμενη από το συμπληρωμένο Έντυπο Προετοιμασίας (το οποίο θα προμηθευτούν από το σχολείο τους).

Οι υπόχρεοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την απογραφή από την ιστοσελίδα http://apografi.gov.gr/ (στην οποία υπάρχουν οι οδηγίες συμπλήρωσης της φόρμας και η ενότητα «Συχνές ερωτήσεις» http://apografi.gov.gr/faq.html), τον τηλεφωνικό αριθμό υποστήριξης 1500 (24ωρη εξυπηρέτηση)
Οδηγίες συμπλήρωσης της φόρμας απογραφής υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://apografi.gov.gr/docs/Odigies.pdf
Ο Διευθυντής Δ.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης

alfavita

Μετατάξεις εκπαιδευτικών (που πλεονάζουν) σε διοικητικές υπηρεσίες θα κάνει το υπ. Παιδείας-Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σε μετατάξεις εκπαιδευτικών-τύπου «Καλλικράτη»- που πλεονάζουν στην Κεντρική Υπηρεσία του υπ. Παιδείας και στις Περιφερειακές υπηρεσίες θα προχωρήσει το υπ. Παιδείας για να καλύψει τα υφιστάμενα κενά.
Γι΄ αυτό με εγκύκλιο που υπέγραψε ο γενικός γραμματέας του υπ. Παιδείας Β. Κουλαίδης καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές να απαντήσουν «εντός δέκα ημερών
με e-mail ( ddpros1@ypepth.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) πόσοι εκπαιδευτικοί πλεονάζουν στην Περιφέρειά σας κατά ειδικότητα, οι οποίοι αν μεταταγούν σε διοικητικές θέσεις δεν θα
προκύψει ανάγκη εγγραφής νέων πιστώσεων για διορισμό αντίστοιχων ειδικοτήτων εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης».
O γ.γ. ζητά επίσης από τους Διευθυντές στις απαντήσεις να λάβουν υπόψη και να γνωστοποιήσουν , τον αριθμό των εκπαιδευτικών που έχουν οργανική θέση στην Περιφέρειά σας και:
α) Απουσιάζουν με απόσπαση σε διοικητικές θέσεις και για πόσο χρονικό διάστημα ,
β) αν η απουσία τους δημιουργεί την ανάγκη αναπλήρωσής τους με αναπληρωτή εκπ/κό ή ωρομίσθιο ( και κατά συνέπειαν εγγραφή σχετικών πιστώσεων) και
γ) αν η αναπλήρωσή τους με ορθολογικότερη αξιοποίηση του εκπ/κού δυναμικού δύναται να αποφευχθεί.


Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80-Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr
email: ddpros1@ypepth.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Τηλέφωνο: 210-3443591/210-3443228
FAX: 210-3442365ΠΡΟΣ: κ.κ. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης
(Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο)


Μαρούσι, 23-06-2010, Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.908/73240/ΗΣτόχος της νέας πολιτικής ηγεσίας είναι όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης να λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά με το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό με πλήρη εξοπλισμό και το διδακτικό υλικό έγκαιρα στη διάθεση των μαθητών και των διδασκόντων.


Παράλληλα πρέπει να αντιμετωπισθεί και το θέμα των κενών θέσεων διοικητικού προσωπικού τόσο στην Κ.Υ. όσο και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπ/σης. Επειδή τα κενά αυτά λειτουργούν ανασταλτικά στο έργο της βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών στην Εκπ/ση, το Υπουργείο προγραμματίζει να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να καλύψει κενές διοικητικές θέσεις με μετάταξη από εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των μονάδων Διοίκησης της Εκπαίδευσης πλεονάζουν. Πριν την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης απαιτείται έγκριση του Γ.Λ.Κ. ότι οι μετατάξεις αυτές δεν δημιουργούν ανάγκη νέου διορισμού εκπ/κού όμοιας ειδικότητας και κατά συνέπειαν εγγραφή νέων πιστώσεων.


Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εντός δέκα ημερών με e-mail ( ddpros1@ypepth.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) πόσοι εκπαιδευτικοί πλεονάζουν στην Περιφέρειά σας κατά ειδικότητα, οι οποίοι αν μεταταγούν σε διοικητικές θέσεις δεν θα προκύψει ανάγκη εγγραφής νέων πιστώσεων για διορισμό αντίστοιχων ειδικοτήτων εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

Παρακαλούμε επίσης στις απαντήσεις σας να λάβετε υπόψη και να μας γνωστοποιήσετε, τον αριθμό των εκπαιδευτικών που έχουν οργανική θέση στην Περιφέρειά σας και:
α) Απουσιάζουν με απόσπαση σε διοικητικές θέσεις και για πόσο χρονικό διάστημα ,
β) αν η απουσία τους δημιουργεί την ανάγκη αναπλήρωσής τους με αναπληρωτή εκπ/κό ή ωρομίσθιο ( και κατά συνέπειαν εγγραφή σχετικών πιστώσεων) και
γ) αν η αναπλήρωσή τους με ορθολογικότερη αξιοποίηση του εκπ/κού δυναμικού δύναται να αποφευχθεί.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ

esos