RSS

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

1 έως 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για μετάθεση - Τι πρέπει να γνωρίζετε - Ποιος έχει δικαίωμα μετάθεσης, ποια είναι τα κριτήρια

Πληροφορίες για τη διαδικασία μεταθέσεων των εκπαιδευτικών (2010-2011)
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζω ότι τον επόμενο μήνα (μέχρι 30 Νοεμβρίου 2010) υποβάλλονται οι αιτήσεις για μετάθεση εντός και εκτός Π.Υ.Σ.Π.Ε. από τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους και οι δηλώσεις τοποθέτησης εντός νομού όσων παρέμειναν στη διάθεση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. Για το λόγο αυτό σας στέλνω μερικές χρήσιμες πληροφορίες, που θα σας βοηθήσουν στην προετοιμασία και την υποβολή της αίτησής σας.

1. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης (1 - 30.11.2010) είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων, εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες ισχύει η προθεσμία των δεκαπέντε ημερών (15) από την ανακοίνωση των μεταθέσεων (άρθρο10 Π.Δ 50/1996). Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλεται δήλωση για οριστική τοποθέτηση, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, από όσους συναδέλφους βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. (υπεράριθμοι, νεοδιόριστοι, λήξη απόσπασης σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο).

2. Για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει συμπληρώσει πραγματική υπηρεσία δύο ετών στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις. Η υποχρέωση της διετούς πραγματικής υπηρεσίας που προβλέπεται αφορά την οργανική θέση στην οποία θα μετατεθούν εκπαιδευτικοί, ύστερα από αίτησή τους, από το σχολικό έτος 2010-2011 και μετά.

Για φέτος προϋπόθεση δικαιώματος υποβολής αίτησης για μετάθεση των εκπαιδευτικών είναι η συμπλήρωση πραγματικής υπηρεσίας ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι την 31η Αυγούστου 2011. Για τη συμπλήρωση του ενός έτους πραγματικής υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, αφού δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα. Από τον κανόνα αυτό υπάρχουν μερικές αποκλίσεις, που μπορείτε να διαβάσετε στην εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Για τους φετινούς νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών. Αυτό σημαίνει ότι τη σχολική χρονιά που διανύουμε και την επόμενη δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης. Σας υπενθυμίζω ότι τον τρίτο χρόνο της υπηρεσίας τους μοριοδοτούνται με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος.

Με το Ν. 3848/2010 καταργήθηκε η παρ. 8στ του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996, και έτσι ο χρόνος απόσπασης δεν θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική τους θέση για τις παρακάτω περιπτώσεις αποσπάσεων:

· Για τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων,

· Για τους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια,

· Για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται και υπηρετούν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρόεδρο της Βουλής, στην Κ.Υ. του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης, καθώς και στα γραφεία Φυσικής Αγωγής,

· Για τους εκπαιδευτικούς που καλούνται σε επιμόρφωση ή μετεκπαίδευση,

· Για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται βάσει ειδικών διατάξεων από τις οποίες προβλεπόταν ότι ο χρόνος απόσπασης τους θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική τους θέση.

3. Οι αιτήσεις συγκεντρώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα καταχωρηθούν ηλεκτρονικά από τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Π.Ε. Από τα δικαιολογητικά μόνο η ληξιαρχική πράξη γέννησης για νεογέννητο τέκνο μπορεί να υποβληθεί με αίτηση μέχρι τέλος Ιανουαρίου.

4. Κριτήρια μεταθέσεων

Ø Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Π.Υ.Σ.Π.Ε (εντός νομού) και Κ.Υ.Σ.Π.Ε (εκτός νομού), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 είναι:

Ø Η συνολική υπηρεσία (Οι μονάδες μετάθεσης από τη συνολική υπηρεσία προσδιορίζονται με συντελεστή δυόμιση (2,5) για κάθε χρόνο υπηρεσίας. Σας επισημαίνω ότι η αύξηση των μορίων από 2 σε 2,5 έγινε πρόσφατα με το Ν. 3848/2010 και ισχύει φέτος για πρώτη φορά).

Ø Η συνυπηρέτηση (Μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση από μία περιοχή σε άλλη, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιοχή αυτή. Για την απόδειξη του τόπου και της εργασίας του ή της συζύγου υποβάλλονται κατά περίπτωση δικαιολογητικά, που μπορείτε να διαβάσετε στην εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ ή στο Π.Δ 50/1996. Οι εκπαιδευτικοί της περίπτωσης αυτής λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση).

Ø Οι οικογενειακοί λόγοι (α) Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης. β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για το πρώτο παιδί, τέσσερις (4) για το δεύτερο, έξι (6) για το τρίτο και επτά (7) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά. Για την απόδειξη αυτών απαιτείται πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατά περίπτωση. Για τη μοριοδότηση των οικογενειακών λόγων πρέπει να προσκομίζουμε πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Ø Οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν σε όλα τα χρόνια υπηρεσίας τους ή υπηρετούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί ( Οι μονάδες μετάθεσης για το κριτήριο αυτό υπολογίζονται με βάση την κατηγορία των Σχολείων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Η, και Ι, για το Ν. Κέρκυρας, δηλαδή 1,2,3,4,5,8 και 10 μόρια). Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός. Προκειμένου για απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή νομικό πρόσωπο υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα. Κατ’ εξαίρεση ως μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών, που αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος.

Ø Η εντοπιότητα (Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα (η αύξηση των μορίων από 2 σε 4 έγινε πρόσφατα με το Ν. 3848/2010 και ισχύει φέτος για πρώτη φορά). Η εντοπιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου προέδρου κοινότητας ή δημάρχου από την οποία να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός είναι δημότης του Δήμου ή της Κοινότητας από διετίας (πρέπει να προσκομίζουμε υποχρεωτικά πρόσφατη βεβαίωση Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας).

Ø Η πρώτη προτίμηση (Οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση από περιοχή σε περιοχή λαμβάνουν για την περιοχή της πρώτης προτίμησής τους δύο (2) μονάδες μετάθεσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μοριοδότηση αυτή δεν ισχύει για μεταθέσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε).

5. Οι συνάδελφοι που έχουν υπηρετήσει την οργανική τους θέση ή τοποθετήθηκαν σε οργανική θέση, αφού παρέμειναν ως νεοδιόριστοι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα μετάθεσης εντός κι εκτός Π.Υ.Σ.Π.Ε και θα πρέπει να προσέξουν να επιλέγουν σχολείο μετάθεσης αποκλειστικά αυτό που τους ενδιαφέρει, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα αναγκαστούν να υπηρετήσουν πάλι σε οργανική θέση και μάλιστα για δύο χρόνια, ενώ μπορούν να ικανοποιήσουν σχετική επιθυμία τους με απόσπαση. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις συναδέλφων που ταλαιπωρήθηκαν, επειδή δε γνώριζαν ότι η μετάθεση σε νέα οργανική θέση δημιουργεί πάλι την υποχρέωση υπηρεσίας στη νέα αυτή θέση (από φέτος για δύο χρόνια).

6. Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών που έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαμα παιδιά, τα οποία, δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ισχύει μόνο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης (ενώ μέχρι την ψήφιση του Ν. 3848/2010 ίσχυε και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις της ίδιας περιοχής). Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του Π.Δ 50/1996, που αφορούν στην κρίση και την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών και συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

7. Διευκρινίζεται, ότι οι εκπαιδευτικοί που ζητούν να μετατεθούν σε άλλα σχολεία της ίδιας περιοχής μετάθεσης, αν δε μετατεθούν παραμένουν στο σχολείο της οργανικής τους θέσης. Δεν υπάρχει περίπτωση να μετατεθούν σε σχολείο που δε ζήτησαν ή να "χάσουν" το σχολείο της οργανικής τους θέσης. Γι’ αυτό δε χάνουμε τίποτε αν υποβάλλουμε αίτηση για μετάθεση το Νοέμβρη και δεν υποβάλλουμε δήλωση το Μάη ή υποβάλλουμε μόνο για μετάθεση σε ένα σχολείο.

8. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε όλοι ότι με τις μεταθέσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε καλύπτονται και οργανικά κενά που δημιουργούνται κατά τη διεκπεραίωση της διαδικασίας. Ενώ, δηλαδή σε κάποια σχολεία δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, αν μετατεθεί κάποιος συνάδελφος αυτόματα δημιουργείται κενή θέση, που καλύπτεται αμέσως. Δεν ανακοινώνονται δηλαδή νέα κενά και έτσι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη δήλωση που θα γίνει την Άνοιξη. Γι’ αυτό θα πρέπει να γίνονται αιτήσεις και δηλώσεις ακόμη και για σχολεία που μας ενδιαφέρουν και γνωρίζουμε ότι δεν έχουν σήμερα κενές οργανικές θέσεις.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Προσπάθησα σε λίγες γραμμές να συμπυκνώσω χρήσιμες πληροφορίες, που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας. Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία και πρόσθετες πληροφορίες, μέχρι να κυκλοφορήσει και η σχετική εγκύκλιος του ΥΠ.Ε.Π.Θ.Συναδελφικά

Ο αιρετός στο Π.Υ.Σ.Π.Ε Ν. Κέρκυρας

Παναγιώτης Ποζίδης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου